Nieuwsbrief-30, juni 2022

Van de voorzitter

Hartelijke groeten,

Marc Hofstra

Geo-excursies

 

Veeneiken
Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden regelmatig veeneiken geborgen aan beide zijden van de Vecht in Weesp. Oorspronkelijk groeiden ze in een elzenbroekbos. Er werden intussen 190 exemplaren bemonsterd. De eiken stammen uit de 13de eeuw voor Chr. tot in de vierde eeuw na Chr. Samen met 140 andere veeneiken uit dezelfde periode die eerder in het gebied van Vecht en Angstel zijn gevonden, geven ze een beeld van de lokale bosgeschiedenis en hoe deze past in de landschappelijke ontwikkeling van het gebied. De eerste opvallende constatering is dat er al eeuwen voor het ontstaan van beide rivieren – rond 800 voor Chr. – eiken in het gebied groeiden.
Het kan zijn dat er mogelijk al veel eerder kleine en later opgeruimde verbindingen tussen de Rijn en lokale veenmeren bestonden, waardoor voor de eiken essentieel eutroof water werd aangevoerd. In de tweede plaats lijkt geen sprake te zijn van een sturende invloed van het ontstaan van Vecht en Angstel op de lokale bosontwikkeling. Er is sprake van een zich steeds weer vernieuwend bosbestand. Vermeld moet echter worden dat de bosaanwas in de laatste eeuwen voor Chr. sterk vermindert. Uiteindelijk gaat het bosbestand in de midden- of laat-Romeinse tijd ten onder. Een natuurlijke oorzaak is mogelijk maar het kan zeker ook gaan om grootschalige boskap door de lokale bevolking en later het Romeinse leger.
In Tussen Vecht en Eem (2022, jrg. 40 (1) verscheen een artikel over het onderzoek).
Zie ook de film hierover.

VUELTA 2022
De wielerkoers VUELTA doet dit jaar Nederland aan. Meer precies: Utrecht en de Heuvelrug. Met name etappe 2, op zaterdag 20 augustus, gaat over een mooi traject dwars door het Geopark. Bij Rhenen komt de karavaan vanuit Den Bosch over de Rijnbrug, over de Nederrijn, de provincie binnen. Gevolgd door de eerste beklimming van de Vuelta, de Amerongseberg op, met 69 meter de hoogste berg van de provincie. Daarna wordt ook Soesterberg aangedaan. De etappe eindigt in de stad Utrecht. Onderweg twee Geosites:
- Plantage Willem III
Plantage Willem III ligt op de glooiende zuidflank van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Gallowayrunderen en schapen grazen er nu op een uitgestrekt schraal-graslandgebied dat langzaam afhelt naar de Rijn in het zuiden. Boomgroepen, bosjes en lanen herinneren aan de grote tabaksplantage die hier omstreeks 1855 werd aangelegd. De ontstaanswijze van deze glooiende helling ligt in een nog veel verder verleden. In de voorlaatste ijstijd spoelden hier grote massa’s smeltwater over de stuwwal. zie verder ...
- de Uiterwaarden van de Nederrijn
Al vele duizenden jaren stroomt de Rijn langs plekken die we nu kennen als Rhenen, Elst en Amerongen. Die rivier snoepte steeds stukjes van de hogere zandgronden af. Daardoor ontstond een markante overgang in het landschap, van riviervlakte naar stuwwal. Tegelijk verlegde de rivier ook steeds zijn loop. Oude rivierbeddingen en –beddinkjes verlandden, maar zijn als geulen in het terreinreliëf nog herkenbaar. zie verder ...

en  Park Vliegbasis Soesterberg
Ook hier wordt gefietst, over de voormalige start- en landingsbaan (ogenschijnlijk vlak, maar wel met een hoogteverschil van ca 15 meter tussen begin en eind).; een bijzondere plek, een sander. De vliegbasis is één van de waardevolste natuurterreinen van Nederland, onder andere omdat hier een groot areaal droog, soortenrijk schraalgrasland is. Ook bijzonder is de aanwezigheid van kalk in de bodem op plekken waar de verharding is weggehaald en het speciale microklimaat langs de landingsbaan, waardoor er extra veel plantensoorten groeien.

Zie ook: www.lavueltaholanda.com

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?