Geo-Nieuwsbrief -master

Van de voorzitter
De nieuwe coalitie maakt een veelbetekenende stap maakt met het verhogen van de klimaatambities, maar het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de doelen voor 2030 mogelijk niet worden gehaald. De zorgen over de waterhuishouding, het nog steeds te lage grondwaterpeil en de rol die het water zou moeten spelen in de ruimtelijke ordening zijn nog niet voorbij. En daar komt bij dat gebleken is dat de waterkwaliteit in Nederland al jaren verder aan het verslechteren is. 3-dubbele uitdagingen dus. Het Geopark draagt graag bij aan de bewustwording en het oplossen van de genoemde uitdagingen.

In opdracht van de waterschappen en de provincies hebben verschillende kennisinstellingen (KnowH2O, KWR, Deltares, Wageningen Universiteit, FWE en HSS) onderzoek gedaan naar de droogtesituatie op de hoge zandgronden. De conclusie: in de strijd tegen droogte zijn structurele maatregelen nodig in de inrichting van het watersysteem en het landelijk gebied én in het watergebruik. De grondwaterstanden in het zandgebied moeten structureel hoger worden dan nu. Er zal meer moeten worden ingezet op het verminderen van het watergebruik door burgers, industrie en landbouw. En grondwateronttrekkingen moeten worden beperkt of gepaard gaan met een grotere grondwateraanvulling. Met de waterschappen en provincies pleiten wij voor een sturende rol van water in de ruimtelijke inrichting. Er zal meer en beter samengewerkt moeten worden met als doel een klimaatbestendig, waterveilig, biodivers en duurzaam gebied. Dijkgraaf Jeroen Haan: ‘Het klimaat verandert en waterschappen kunnen niet meer alleen de gevolgen van klimaatverandering oplossen. Daarom is samenwerking belangrijk. Met de gehele watersector, medeoverheden en inwoners. We moeten nadenken over een waterbewuste en klimaatbestendige inrichting van ons land en ook écht actie ondernemen’.

De stad Utrecht is begonnen met de viering van 2022, het jaar waarin Utrecht 900 jaar geleden stadsrechten kreeg. Dat heeft veel te maken met de afdamming van de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede in hetzelfde jaar. 900 jaar waterbeheer is ook de reden dat Partner Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dit jaar feest viert. Met activiteiten op verschillende locaties in het Stichtse gebied zal worden stilgestaan bij de belangrijke plek van water in ons leven, in verleden, heden en toekomst. Er komt een online festival en subsidie voor activiteiten en projecten die bijdragen aan duurzaam waterbeheer of het vergroten van het waterbewustzijn. Met berichten, foto's, filmpjes en podcasts dragen ambassadeurs bij aan het zichtbaar maken van de campagne Waterbewust leven maakt het verschil! Zie verder hdsr.nl/actueel/900-jaar-waterbeheer/.

Nieuwe Partners
De onderstaande organisaties hebben onlangs een Partner- of Steunverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen:

Geo-excursies

???

???

???

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?