Geowandelen en -fietsen in Heuvelrug-Noord/het Gooi

bijgewerkt  31-07-2020

Het Geopark kent vele Geosites, veelal gebieden waar specifieke aardkundige fenomenen nog duidelijk aanwezig zijn. Gedurende vele jaren zijn deze gebieden onderzocht en beschreven in boekjes van Telluris waarin de ontstaansgeschiedenis in enig detail wordt toegelicht. Ook wordt aandacht besteed aan de invloed van de mens.

Om deze materie aanschouwelijk te maken zijn rond deze Geosites wandelingen samengesteld, het zgn. En nu op Geopad gedeelte van het boekje.

Om e.e.a. wat handzamer te maken zijn de wandelbeschrijvingen en de samenvatting gebundeld in de folder, een paar blaadjes die bij het wandelen gebruikt kunnen worden.

Ook andere bronnen hebben aardkundige wandelingen en fietstochten vervaardigd en deze zijn opgenomen onder eigen titel.

Daarnaast is de wandeling- of fietstocht geplaatst bij RouteYou waardoor deze gedownload kan worden naar tablet of smartphone t.b.v. GPS tracking.
Zie voor nadere toelichting het Overzicht.

Onderstaand staan de diverse routes, in volgorde van deelgebied en plaatsnaam.

De kleur van de rechterkantlijn geeft aan of het een wandel- of fietsroute is,
geel = wandelroute en rood = fietsroute.

 

Deelgebied Heuvelrug Noord-het Gooi

 

Over Doodwegen...
het heidegebied van het aardkundig monument
de Gooise stuwwal

Het fietsen over de Gooise heide is een aparte ervaring. Overal lopen paadjes die ogenschijnlijk niet als fietspaden zijn bedoeld. Toch is het hier toegestaan op alle paadjes te fietsen. Een deel van de route volgt de eeuwenoude doodwegen waarlangs men de overledenen vervoerde naar het St. Janskerkhof. Op sommige van deze paadjes komt men ogen tekort om de grafheuvels te spotten.
Bron: Uit in Noord-Holland en website tussenvechteneem.nl

 

De Bussummer- en de Westerheide
bij Hilversum bevat een schat aan verhalen. De wandelroute voert niet alleen door een prachtig heidelandschap waar reeën en vogels uw pad kunnen kruisen, maar ook langs plekken met bijzondere verhalen.
Bron: Oneindig Noord-Holland

zie verder ...
. GPS tracking

8,1 km

 

Geoparkroute Zuiderheide
Deze wandel- of fietsroute gaat langs de aardkundige hoogtepunten van de Zuiderheide en de Laarder Wasmeren. In deze gebieden zijn veel van die plekken goed zichtbaar. Ze vertellen het aardkundige verhaal van dit gebied, met uitstapjes naar archeologie en cultuurhistorie. 
Een aantal locaties langs deze route is aangemerkt als ‘geosite’: plekken in het landschap die samen de basis vormen voor een toekomstig Geopark. Elke site laat - goed zichtbaar- een aardkundig verschijnsel zien en is bijzonder vanwege de ondergrond, het water of de natuur.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
  . GPS tracking

10,5 km

 

Aardkundig Monument-Stuwwal 't Gooi (noord)
Deze noordelijke versie van de 2 fietsroutes geeft u een beeld van uniek gebied van het Gooise landschap. Denk hierbij aan Grote zwefkeien bij de Aardjesberg, de natuurbrug bij Crailoo en prachtige landschappen rondom Naarden Vesting. Sommige aardkundige kenmerken zijn in het landschap goed zichtbaar. Andere zijn meer verborgen en te begrijpen door de informatieborden onderweg te lezen.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ....
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

36,6 km

 

Aardkundig Monument-Stuwwal 't Gooi (zuid)
Deze zuidelijke versie van de 2 fietsroutes heeft vooral oog voor het ontstaan en de kenmerken van het Gooise landschap. Denk hierbij aan stuwwallen, stuifduinen, de bodem en de natuurlijke waterhuishouding. Sommige van deze aardkundige kenmerken zijn in het landschap goed zichtbaar. Andere zijn meer verborgen en te begrijpen door de informatieborden onderweg te lezen.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

28,5 km

 

Rondom Blaricum
Flonkerend blauw water, gevarieerde bossen, kleurrijke heidelandschappen, uitgestrekte veenweidegebieden en een rijke cultuurhistorie bepalen de omgeving tijdens deze fietstocht door het Goois Natuurreservaat en het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Geniet van onder andere de Wester- en Zuiderheide, de Tafelbergheide en de Blaricummerheide, de bossen van Crailo en Bikbergen, het open polderlandschap in het Eemland, het natuurgebied Naarder Eng en de vestingstad Naarden.
Bron: MultiFrib

zie verder ...
. GPS tracking

45,5 km

 

 

Oppad Kromme Rade
Een wandeling van 11 km, door de laagvenen van het Vechtplassengebied gelegen rondom Kortenhoef. U loopt gedeeltelijk tussen de Loosdrechtse en Kortenhoefse plassen, door en langs trilveengebieden. U kunt hier allerlei zeldzame vogels tegenkomen zoals ijsvogels, purperreiger en visarend. Ook een ontmoeting met reeën en vossen behoort tot de mogelijkheden.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

10,9 km

 

Noorderpark-vijf molenroute
Fietstocht van 30 km die de molens en de forten in het Noorderpark met elkaar verbindt.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

31,1 km

 

Buitenplaatsen en Plassen
Fiets langs de kronkelende Vecht, niet voor niets de mooiste rivier van Nederland genoemd. Aan de Vecht lieten Amsterdamse VOC-kooplieden in de zeventiende eeuw hun buitenverblijven bouwen. Geniet van de vergezichten, historische boerderijen, molens, theehuisjes en buitenplaatsen die je onderweg tegenkomt.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

35,7 km

 

Bethunepolder
De Bethuneroute is een ANWB wandeling die voor een groot deel door de Bethunepolder tussen Maarssenveen en Tienhoven loopt, de route gaat grotendeels over verharde binnenwegen en enkele graspaden.

zie verder ...
. toelichting
. GPS tracking

11 km

 

Bert Bos pad
Bij Westbroek liggen twee van de mooiste wandelpaden van het Groene Hart. Uiteraard voert deze wandeling over beide paden. Het Bert Bospad loopt dwars door moerasbos en langs trilvenen. De Kanaaldijk is een prachtige grasdijk langs het Tienhovens Kanaal en door de moeraslanden van de Tienhovense Plassen, waar veel vogelsoorten broeden.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

12 km

 

Vredelantsepad (Klompenpad)
Wandelen over boerenland, langs verdwenen buitenplaatsen en de Vecht. Ontdek het mooie buitengebied van Vreeland, met blauwe markering in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen.

zie verder ...
. toelichting
. GPS tracking

10,5 km

 

Rondje Vecht, Breukelen en Scheendijk
Een route langs zowel de Vecht als langs de trekgaten van de Kievitsbuurt.

zie verder ...

. GPS tracking

7,7 km

 

Vecht-Angstel route
Deels langs de Angstel, deels langs de Vecht en door mooie plaatsjes als Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis.

zie verder ...

. GPS tracking

11,7 km

 

Rondom de Maarsseveense Plassen
Deze route start bij de grote Maarsseveense Plas en eindigt bij de Kleine Maarsseveense Plas. Onderweg doorkruist u het zodde- en weilandgebied rondom Westbroek en van hieruit gaat u naar de historische plaast Oud Zuilen. Hier kunt u genieten van de rivier de Vecht en kasteel Oud Zuylen. Via de molens die het doorkruiste gebied droog hebben gemaakt, gehouden en soms nog houden bent u weer bijna bij de eindbestemming.

zie verder ...
. GPS tracking

15,4 km

Deelgebied Eemland

 

Aardkundig Monument-Wielenroute
Weidsheid en weidevogels zijn hier de kenmerken. Over de oude Eemdijk (Meentdijk, verderop zomerdijk) wandelen tussen de schapen langs overgebleven kolkgaten en dwars door het weidevogelgebied. Links en rechts ligt uitgestrekt boomloos grasland. Dit is het vogelrijkste deel van Eemland. Van maart tot juni is het hier alom bedrijvigheid van de weidevogels. Aan de Eemmeerkust is een vogelkijkhut te bezoeken, waar vooral watervogels te zien zijn.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

9,3 km

   

Eemland route
Van oudsher heeft de Eem gezorgd voor de afwatering van de Gelderse Vallei naar de Zuiderzee. Overstromingen vanuit deze binnenzee hebben tot in de 20ste eeuw de inrichting van het gebied bepaald. Vanwege het overstromingsgevaar bezit Eemland bovendien nagenoeg geen bewoningsassen. Niet voor niets werd Eemland in de 17de eeuw de Leege Landen genoemd.
Bron: gpsguido

zie verder ...
. GPS tracking

49,3 km

   

Deelgebied Laagte van Pijnenburg

 

Geopad 096-Baarn
Het Roosterbos
Het Roosterbos en omgeving liggen grotendeels op de slechts flauw hellende zuidwestflank van de al meer dan honderdduizend jaar oude lage stuwwal waarover Baarn zich later uitbreidde. Het oppervlak van de stuwwal wordt hier en daar verlevendigd door een rij kommetjes of een grafheuvel. Verder naar het westen bestaat de ondiepe ondergrond van het wandelgebied voornamelijk uit jongere fijnzandige (wind)afzettingen.

 

Geopad 098-Baarn
Het Paardenbos
Het Paardenbos is het grotendeels met zwaar naald- en loofhout begroeide gebied benoorden Paleis Soestdijk. Het noordoostelijk deel van het Paardenbos ligt op de flauw hellende zuidwestflank van de lage stuwwal waarover Baarn zich later uitbreidde. Op de meeste plaatsen is het terrein er dan ook vrijwel vlak. Meer naar het westen en zuidwesten vertoond het Paardenbos echter een vrij imposant reliëf. We komen er terecht in een zone waar fijnzandige (wind)afzettingen uit de laatste ijstijd tijdens en kort na de Middeleeuwen onderhevig waren aan verstuivingen.

 

Geopad 097-Hooge Vuursche
Het Staatsbos
Het vrijwel geheel beboste wandelgebied is een groot deel van de zone tussen de spoorlijn Hilversum-Baarn en de vrijwel evenwijdig daaraan lopende N 416.De ondiepe ondergrond bestaat er voornamelijke uit (grind)arme zandige (wind)afzettingen. Het door de wind naar het gebied gebrachte zand werd hoofdzakelijk in droge fasen van de laatste ijstijd afgezet.Mogelijk ontstonden pas in de middeleeuwen de door walletjes geflankeerde ravijnachtige troggen, die in sommige delen van het gebied zijn te vinden.

 

Geopad 099-Hooge Vuursche
Bosgebied de Zeven Linden
Geomorfologisch bezien ligt het bosgebied Zeven Linden op het oostelijk deel van de kleine lage stuwwal bij het smalle zuidelijk uiteinde waarvan de buurtschap De Lage Vuursche werd gesticht. Behalve bij de Hilversumse Straatweg vertoont het stuwwaloppervlak over het algemeen slechts weinig reliëf. Wel komt op sommige plaatsen boeiend microreliëf voor. We denken dan zowel aan sommige natuurlijk ogende kommetjes en grotere kuilen als een enkele (ronde )grafheuvels.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,4 km

 

Geopad 102-Lage Vuursche
Heide van de Stulp
In deze wandelgids wordt voornamelijk het bos- en heidegebied ten noordoosten van het koninklijke landgoed Drakensteyn beschreven.. Een klein deel van het gebied ligt op het smalle zuidelijk deel van de lage stuwwal die enkele kilometers noordelijker bij De Hooge Vuursche begint. Een voor de dagrecreatie ingerichte langgerekte terreindepressie is er een voormalige groeve. Zuidwestelijk van deze groeve liggen verscheidene grafheuvels, een schansachtig aardwerk en een door kleine heuvels gemarkeerde terreindepressie met een vijvertje.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,6 km

 

Geopad 111-Bilthoven
Bilthoven-Noord en Ridderoordse Bossen
Kenmerkend voor de geostructuur van het gebied is dat het plaatselijk geaccidenteerde oppervlak van fijnzandige (wind)afzettingen uit de laatste ijstijd er in historische tijd enkele eeuwen her en der onderhevig was aan verstuivingen. Hieraan herinneren vooral in het zuidoostelijk deel van het gebied en een zone langs de noordzijde van de Provinciale Weg (restanten van) vrij markante duinformaties.Dankzij initiatieven van enkele grootgrondbezitters is het gebied sinds de tweede helft van de negentiende eeuw gaandeweg op de meeste plaatsen herbebost. Van de er voordien vrij algemene heidevegetaties resteren daardoor thans nog slechts enkele relicten.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

8,9 km

 

Deelgebied Heuvelrug Midden

 

Geopad 106-Amersfoort
Bergkwartier
Zoals de naam ervan eigenlijk al zegt is het Bergkwartier de verreweg hoogstgelegen wijk van Amersfoort.
De naam berg is ook niet overdreven omdat het langste stuwwalsysteem van de Utrechtse Heuvelrug bij de stadskern van Amersfoort grotendeels wordt omgeven door veel lager 
gelegen gebied en er met vrij steile flanken uit oprijst. Bovendien werd het markante stuwwalgedeelte bekend als de Amersfoortse Berg.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

8,4 km

 

Geopad 107-Amersfoort
Leusderkwartier en Nimmerdor
Het zo’n 6000 inwoners tellende Leusderkwartier is een zuidelijke buitenwijk van Amersfoort. Ze ligt op het lage brede terras dat de goed herkenbare hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug scheidt van de Gelderse Vallei.
De meeste bebouwing van de wijk staat op voormalige agrarische gronden. Tussen de bebouwing 
van de wijk en de A28 bleef het bospark van het 17de-eeuwse buiten Nimmerdor behouden.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,8 km

 

Geopad 110a-Austerlitz
Pyramideroute
Wie een representatief beeld wil krijgen van de aardkundige gesteldheid en levende natuur van het stuwwalplateau  kan de Pyramideroute route lopen over de hoge plateauachtige delen en over de oostflank van de stuwwal. De wal wordt door enkele kommetjes verlevendigd. Al vrij snel kom je op de brede kruin van de glaciale rug. Boven op de stuwwal is de Pyramide van Austerlitz van dichtbij te bekijken.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,0 km

 

Geopad 110b-Austerlitz
Heideheuvelroute
Door de 6,2 kilometer lange groene wandelroute te lopen overzie je de vrij brede westelijke stuwwalflank. Ook doorkruis je een deel van het daaraan grenzende lager gelegen gebied met smeltwater- en windvormingen. Interessant zijn de plekken met veel microreliëf en enkele
monumentale houtopstanden. Een markante blikvanger is een geïsoleerde grindrijke heideheuvel.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,2 km

 

Geopad 112-Bilthoven
De Biltse Duinen
De ondiepe ondergrond van het afgebeelde gebied bestaat waarschijnlijk grotendeels uit grindrijke (ijs)smeltwaterafzettingen die in droge fasen van de laatste ijstijd op veel plaatsen bedekt raakten door een pakket vrijwel grindloze windzanden, waar in historische tijd weer verstuivingen mogelijk werden. Met name in het relatief laaggelegen centrale deel van het gebied bleven die tot op de dag van vandaag locaal optreden. Een van de nog stuivende gebiedsdelen is een zone vanenkele honderden meters lengte.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,9 km

 

Geopad 113-Bosch en Duin
Villapark B&D
Zoals de naam ervan zegt ligt het tegenwoordig ruim 2.500 inwoners tellende villapark Bosch en Duin in een bosgebied met duinen. De ondiepe ondergrond van het gebied bestaat deels uit aaneen gegroeide waaiers grindrijke (ijs)smeltwaterafzettingen uit de tijd van de Scandinavische landijsbedekking. Die
smeltwaterafzettingen raakten onder de sindsdien nog geregeld heersende koude klimaatsomstandigheden 
op veel plaatsen bedekt door een enkele meters dik pakket van vrijwel grindloze windzanden. Een van de nog stuivende plekken ligt in de noordwesthoek van het beschreven  gebied.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

9,3 km

 

Geopad 120a-De Bilt
Beerschoten
Beerschoten is zowel natuur- als cultuurhistorisch een interessant gebied. Zo is onder meer het volgende te zien: duinformaties met een zacht glooiend oppervlak, een oude beukenplantage en andere hoog opgaande houtopstanden, de ‘Goudvissenkom’ en Paviljoen Beerschoten,  informatiecentrum van het Utrechts Landschap met op de bovenverdieping wisselende tentoonstellingen.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,0 km

 

van Veenplas tot Heuvelrug
Een fietsroute van IVN De Bilt
Een gemeente met zeer uiteenlopende landschappen.
Karakteristiek is de kleinschaligheid: agrarisch landschap
met weilanden, rechthoekige akkers, houtwallen en
geriefbosjes. Verder vind je stuifzanden, landgoedbossen
en heide. Naar het westen zie je een zogenaamd
slagenlandschap: langgerekte weilanden gescheiden
door slootjes. Door de grote afwisseling is de biodiversiteit
hoog.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. routetekst en kaart
. GPS tracking

 

32,3 km

 

Geopad 114-Den Dolder
De bossen benoorden Den Dolder
Deze wandelgids gaat vooral over de bosrijke natuurgebieden ten noorden van Den Dolder. Aandacht krijgen daarbij het behouden gebleven deel van het Pleinesbos en het ten noorden daarvan gelegen natuurgebied Oude Tol. Aan de oostkant van beide terreinen en van de Nieuwe Dolderseweg wordt
ook het Willem Arntszbos bezocht.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,5 km

 

Geopad 108a-Leusden
Het Hazenwater
Deze vier kilometer lange route laat ons nader kennismaken met het noordoostelijk deel van het
wandelgebied, dat rondom de langgerekte laagte van het Hazenwater is gelegen. Het meest tot de verbeelding spreken er de markante duinachtige ruggen bij het Hazenwater, geaccidenteerde heideterreintjes, sommige
hoogopgaande en oude houtopstanden. 

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

3,8 km

 

Geopad 108b-Leusden
De Ringheuvels
Het geopad is een route door de omgeving van de bekkens ’t Waswater en Langeveen. Ze werd genoemd naar het tussen die bekkens gelegen reliëfrijke gebiedsdeel. Bij de plek waar de wandeling begint verbergt zich in het bos een stuifdalletje. Het maakt deel uit van systeem stuifgeulen en -dalletjes dat westelijk van het bekken ’t Waswater naar het
zuidzuidwesten loopt. Het systeem herinnert ons aan het vroegere verkeer over ongebaande routes.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,0 km

 

Geopad 129a-Soesterberg
Soesterhoogt
De naar de Soesterhoogt genoemde route loopt door het gebiedsdeel tussen het landgoed De Paltz en het militair oefenterrein De Stompert. Dit gebiedsdeel ligt ter weerszijden van de drukke Van Weerden Poelmanweg. Oostelijk van die interlokale verbinding is het een dagrecreatiezone waar bos en heide worden afgewisseld door grasveldjes met bankjes en picknicktafels. Westelijk van de weg is de ambiance van het natuurpad voornamelijk monumentaal oud naald- en loofbos.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

3,5 km

 

Geopad 129b-Soesterberg
De Stompert
Door het volgen van deze route kan een rondwandeling worden gemaakt over de noordelijke flanken van het hoogste stuwwalgedeelte. Eikenstrubbenvegetaties worden er afgewisseld door heiderelicten. Doordat de oppervlakte historische heidevegetaties in de vorige eeuw sterk afnam zijn de ervoor kenmerkende flora en fauna veel zeldzamer geworden. 

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,0 km

 

Geopad 109-Woudenberg
Treekerpunt en Woudenbergse Binnenduinen
Het wandelgebied occupeert een deel van het brede terras dat het noord-zuid georiënteerd stuwwalgedeelte van de Utrechtse Heuvelrug scheidt van de GeIderse Vallei. De ondergrond van dit mogelijk primair door landijs en/of smeltwater gevormde terras bestaat bij het aardoppervlak
voornamelijk uit fijnzandige windafzettingen.
Het gebied wordt in tweeën gedeeld door de bochtige Oude Utrechtse Weg, die enkele eeuwen geleden een belangrijke interlokale verbinding was. Het overgrote deel van het gebied werd al in de 19de eeuw herbebost. Omstreeks 2010 is een ter weerszijden van de grens met de gemeente Leusden gelegen strook bos echter weer verheid.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

10,0 km

 

Geopad 021-Zeist
De duinen van Hoog Kanje
Het gebied Hoog Kanje, even ten oosten van Zeist, is de zuidwestelijke uitloper van de grote 
staatsboswachterij Austerlitz. De kleine zandheuvels en ruggen zijn er weer bebost geraakt of met heide begroeid. Daarbij neemt het bos verreweg de grootste oppervlakte in. Het gebied grenst in het zuidoosten aan een bosrijke gordel die eigendom werd van de Stichting Het Utrechts Landschap.

 

Geopad 120b-Zeist
Het Panbos
Het Panbos is een gebied waar hier en daar (nog of weer) grindrijke smeltwaterafzettingen aan de
oppervlakte liggen, maar de wind op de meeste plaatsen ook veel zand deponeerde en verstoof.
Opmerkelijk is de grilligheid van het gevormde reliëf. Dat wijst erop dat de wind nogal werd
tegengewerkt door vegetatie.

 

Geopad 121-Zeist
Sanatoriumbos
Deze wandelgids gaat over het midden in een dichtbevolkte wijk van Zeist gelegen Sanatoriumbos,
dat vroeger deel uitmaakte van Landgoed Vollenhoven, een van de eerste buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.Het bos is inmiddels vrijwel geheel door bebouwing omsloten geraakt. Het is daarmee in Nederland
een van de weinige binnenstedelijke bosgebieden met (wind)duinen. Het al vrij lang geleden herbeboste gebied werd ontsloten door een interessant fijnmazig padenpatroon. Naast de landinrichting en de monumentale gebouwen is ook een voormalige uitzichtterp van cultuurhistorisch belang. Vroeger stond daarop een theekoepel.

 

Geopad 122-Zeist
Pavia, de Boswerf en het Zeisterbos
Deze wandelgids gaat over het fraaie wandelpark van de voormalige buitenplaats Pavia en het bekende Zeisterbos. Het meest tot de verbeelding spreken er:
- de glooiende heuvels, slingerende waterpartij en zware loofhoutopstanden van het voormalige buiten Pavia;
- de duinen, oude dennen en intimiteit van het Zeisterbos, de daar ook gecreëerde waterpartijen, de zichtas van het Laantje zonder Eind die de aanwezigheid van uitgestrekte bossen suggereert.

 

Geopad 123-Zeist
De Breul-Kerckebosch
Deze wandelgids gaat vooral over het fraaie wandelpark van de voormalige buitenplaats De Breul en een niet bebouwde zone van het Kerckebosch.
Het meest tot de verbeelding spreken er de glooiende heuvels, slingerende waterpartij en zware loofhoutopstanden van De Breul, de intimiteit van het Kerckebosch, het uitzicht over een onlangs uitgebreid heideterrein en de flauwbochtigheid van enkele wandelpaden.

 

Geopad 124a-Zeist
Wallenburgroute
In 1797 kon de Fransman Jean Maurice Damblé op het grondgebied van de gemeente Zeist een groot stuk heide gaan ontginnen. Damblé noemde zijn bezit Wallenberg, waarvan de huidige naam Wallenburg een verbastering is. Al snel liet Damblé een deel van het landgoed ontsluiten door een rechthoekig wegenpatroon. Vanwege de beoogde ontginning van de heide werden op Wallenberg ook een boerderijtje en woonhuisje gebouwd. Het terrein bleek echter niet geschikt voor de landbouw. De schrale ondergrond van de smeltwater- en (verstoven) windafzettingen liet dat niet toe.

 

Geopad 124b-Zeist
Kozakkenputroute
De Kozakkenputroute leidt via reliëfarm bosgebied vrijwel rechtstreeks naar de grote voormalige groeve Krakeling. Daar werden in de tweede helft van de twintigste eeuw smeltwater- en windafzettingen afgegraven.Op een gegeven moment zien we de ook aardkundig interessante Kozakkenput. Het is een ronde kuil die overgaat in een zuidwestwaarts ondieper wordende geul. De kuil is bijna geheel omgeven door een deels plateauachtige rug.
Over het ontstaan van deze terreindepressie zijn verschillende theorieën.

 

Geologische fietsexcursie TNO
Deze excursie maakt deel uit van een reeks geologische wandel- en fietsroutes van de Geologische Dienst Nederland. Hiermee wil de Geologische Dienst Nederland je op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de Nederlandse ondergrond en zijn invloed op het huidige landschap.

De beschrijving van de route begint met een algemene inleiding. Deze geeft je snel een uitleg over het ontstaan van het landschap, zoals je dat al fietsend tegenkomt.