Geo-locaties

bijgewerkt  02-02-2020

Geo-hotspots
De aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van een gebied. De bodem en het landschap van de Heuvelrug en de natte randgebieden zijn ontstaan in een periode van vele tienduizenden jaren. Landijs, de wind, rivieren en de zee hebben hun sporen nagelaten. Daar waar deze sporen nog duidelijk zichtbaar zijn, wordt gesproken van aardkundig waardevolle plaatsen, Geo-hotspots genoemd. Onder het begrip vallen geologische, geomorfologische (oppervlakte vormen), bodemkundige en geohydrologische verschijnselen. Het gaat bijvoorbeeld om stuwwallen, dekzandruggen, stuifzandgebieden, stroomruggen, oeverwallen en veengebieden.

Rond deze geo-hotspots zijn door Stichting Telluris in de afgelopen jaren vele wandelingen uitgezet, soms geheel of gedeeltelijk samenvallend met bestaande routes, die met name gericht zijn op de mogelijkheid deze geofenomenen zelf te ervaren.
Deze wandelingen worden gepresenteerd als ... En nu op Geopad  en komen na digitalisering beschikbaar via de site in de vorm van een uitgebreide toelichting, een wandelroute op papier en een GPS wandeling.
zie verder ...

 

GeoSites
Niet iedere Geo-hotspot is in de ogen van de Unesco een volwaardige GeoSite, daar komt meer voor kijken, zoals:
-  Is het geo-fenomeen bijzonder, opmerkelijk, interessant, waardevol?
-  Is er sprake van enige formele bescherming van het gebied?
-  Zijn er wetenschappeliijke publicaties over het gebied?
-  Nodigt het gebied uit tot bezichtiging?

Kortom, het is voor een brede groep belangstellenden een gebied waar veel geleerd kan worden over onze ondergrond.

 

Aardkundige monumenten
Sommige aardkundige waarden zijn zo bijzonder, dat ze van de Provincies de status van aardkundig monument hebben gekregen. De aardkundige monumenten hebben een drieledig doel. In de eerste plaats het veilig stellen van de aardkundige waarden van de monumenten. In de tweede plaats zijn ze bedoeld om de desbetreffende grondeigenaren te laten beseffen dat er ook een niet-levende natuur bestaat en dat ze trots mogen zijn op hun bezit. In de derde plaats wordt het geïnteresseerde publiek de mogelijkheid geboden om kennis te maken met het aardkundig erfgoed.

Een aantal bijzondere en unieke GeoSites is benoemd als aardkundig monument.
In de provincie Noord-Holland zijn in het gebied van het geopark i.o. als aardkundige monumenten aangewezen het Stuwwallengebied ’t Gooi, de Vecht/Aetsveldsche polder/Weesp-Muiden en het Naardermeer. In de provincie Utrecht zijn op en grenzend aan de Heuvelrug de volgende aardkundige monumenten benoemd: Grebbeberg, Lange en Korte Duinen, Oostbroek en Niënhof, Zwerfsteneneiland, de Waaien in Eemland, Plantage Willem III en de Westbroekse Zodden.

Een aantal aardkundige monumenten is ook opgenomen in interessante wandel- en fietsroutes. De aardkundige monumenten geven een goed beeld van het ontstaan van het landschap. Daarom zijn ze belangrijk voor recreatie en educatie. Waar mogelijk zetten de provincies Utrecht en Noord-Holland zich in om die rol te versterken.
zie verder ...

 

Linies en Limes
In het Geopark liggen niet minder dan vijf verdedigingslinies: de Romeinse Limes, de Grebbelinie, de Oude Hollandse Waterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het zuidelijk deel van de Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinies hebben ieder een eigen karakteristiek. Geen enkele linie beperkt zich uitsluitend tot het Utrechtse grondgebied. Zelfs de Grebbelinie reikt verder, de Betuwe in. Deze militaire verdedigingslinies zijn geënt op de  bodemgesteldheid en hebben gebruik gemaakt van het bestaande reliëf en het eronder liggende cultuurlandschap. Sterker nog, het inundatiesysteem van deze waterlinies is gebaseerd op het middeleeuwse ontginningspatroon en systeem van waterbeheersing. Alleen zijn de inspanningen niet gericht op het drooghouden van een gebied maar het gecontroleerd onder water zetten. zie verder ...