Nieuws

bijgewerkt 24-03-2023

Voor het meer actuele Nieuws kunt u beter gaan naar de NIEUWSBRIEVEN.

24-03-2023
Nieuwe Partner, Gemeente De Bilt

De 8e gemeente die zich achter de doelstelling schaart en waar mogelijk meewerkt.
Wethouder Anne Marie 't Hart tekent namens gemeente De Bilt als Partner: Het park zet zich in om bewoners, bezoekers, scholen, natuurorganisaties bewust te maken van de unieke kenmerken en ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Met de manier waarop dat gebeurt zijn we heel blij.


18-03-2023
Geslaagde Gooise Landschapsdag.

Voor bestuurders/medewerkers van GooisNatuurReservaat,
OGVE, IVNNederland, Vereniging Vrienden van het Gooi,KNNVvereniging, AWN_archeologie en de Vogelwerkgroep. Thema: Geopark. Na verhaal excursie over Geosite Landgoed Crailoo, voormalige spoorweg-zanderij.


14-03-2023
Nieuwe Partner, Landgoed Vollenhoven

Inge van Dasselaar - rentmeester en algemeen directeur van landgoed Vollenhoven, buitenplaats aan de Stichtse Lustwarande - tekent als Partner van het Geopark! Het 8e landgoed dat zich aansluit! De eigenaren zien het als hun voorrecht en plicht het landgoed met haar natuur en cultuurhistorische waarden in stand te houden met behoud van het particuliere/familie karakter. Duurzame ontwikkeling is het uitgangspunt.

05-03-2023
Correctie in Gooi & Eemlander van 04-03-2023
Op 12 februari publiceerde G&E een artikel, zonder hoor of wederhoor, dat een sterk gekleurd en onjuist beeld gaf over ons Geopark initiatief.
Na enig overleg bleek G&E bereid ons verslag van de werkelijkheid als ingezonden brief te plaatsen op 04-03-2023, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Hieronder ónze brief:

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht springlevend

Het artikel “Provincies zetten streep door Global Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht” in de Gooi & Eemlander van 12 februari wekt de indruk dat ons Geopark van de baan is. Niets is minder waar! Met onze vrijwilligers en 70 Partners, waaronder de Vrienden van het Gooi, het Goois Natuurreservaat, verschillende gemeenten, terreinbeheerders en andere betrokkenen timmert dit burgerinitiatief juist stevig aan de weg.

Ons initiatief heeft als doel de (h)erkenning van de belangrijkste aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden in hun onderlinge samenhang. Water is hoofdthema in het Geopark en hoe de mens de ontwikkeling van het landschap mede vorm heeft gegeven en geeft. Het is onze overtuiging dat wie ons gebied kent duurzame ontwikkelingen steunt en tot stand kan helpen brengen. Bewustwording en duurzame ontwikkeling staan dus centraal. We “openen” de geschiedenis met heel veel plezier voor iedereen. Daarom organiseren we excursies, wordt gewerkt aan een publieks- en een kinderboek en zijn we een groeiende beweging waarbij zich naast steeds meer organisaties ook gemeenten en waterschappen hebben aangesloten. En het goede nieuws is dat het aantal Partners maandelijks groeit.

Het gebied is zo bijzonder dat we daarvoor graag de UNESCO Geopark-kwalificatie willen krijgen. Een bijzondere internationale erkenning. Daarvoor is de medewerking van beide provincies nodig, ook financieel en bestuurlijk. Die hebben onlangs aangegeven - met onderstreping van hun grote waardering voor het Geopark - een aanvraag voor deze status nu niet te willen ondersteunen. Het misverstand, dat er dan straks niets meer mag, leeft nog steeds, al is dat absoluut niet waar: het gebied heeft zelf de regie en gaat niet “op slot”. De aanvraag is niet van de baan, maar op de langere baan.

Meer info en nieuwsbrieven op: www.geoparkhgv.nl.

Marc Hofstra
Voorzitter burgerinitiatief stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

15-02-2023
Nieuwe Partner,
Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering

Driebergen-Rijsenburg geniet een grote populariteit als woon/werkgebied. Het Heuvelruggebied en zeker Driebergen-Rijsenburg, staat echter sinds het midden van de twintigste eeuw onder een toenemende stedelijke druk. Door haar aantrekkelijkheid als woon/werkgebied dreigt de Heuvelrug zoals wij die kennen, "aan haar eigen succes ten onder te gaan". Immers, de groei van het aantal bewoners, van bedrijvigheid en verkeer, van onroerend goedontwikkelingen en van het toerisme kan het 'draagvermogen' van onze omgeving makkelijk te boven gaan en onze mooie woonomgeving aantasten. De vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering (THW) ziet als haar missie: "Behoud van de hoogwaardige leefomgeving van Driebergen-Rijsenburg."

THW volgt de ontwikkelingen in de gemeente op gebied van ruimtelijke ordening, landschappelijke en ecologische waarden. Er worden gesprekken met de betrokken partijen gevoerd en, alleen als het echt niet anders kan, wordt er desnoods juridische actie ondernomen. Tevens probeert THW meer mensen te betrekken bij haar streven.

Om de leden te informeren wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht. Er wordt met gelijkgestemde verenigingen samengewerkt binnen de Federatie Groene Heuvelrug. De FGH heeft regelmatig overleg met burgemeester en wethouders.

14-02-2023
Nieuwe Partner, Zoetbrood Assurantiën

Hoera: de 70ste Partner.
Partner nummer 70 is een feit! Vanmorgen tekende Esther Zoetbrood van Zoetbrood Assurantiën in Den Dolder de Partnerverklaring. Esther is bijzonder enthousiast en steunt het Geopark graag, om te beginnen met een donatie van maar liefst 1.000,- euro!

Zo gemotiveerd en zo’n geweldige gift! Zeer welkom en goed bruikbaar voor onze projecten! Ter meerdere glorie van onze leefomgeving en de ontwikkeling daarvan.