Geowandelen en -fietsen

bijgewerkt  24-05-2023

Het Geopark kent vele Geosites, veelal gebieden waar specifieke aardkundige fenomenen nog duidelijk aanwezig zijn. Gedurende vele jaren zijn deze gebieden onderzocht en beschreven in boekjes van Telluris waarin de ontstaansgeschiedenis in enig detail wordt toegelicht. Ook wordt aandacht besteed aan de invloed van de mens.

Om deze materie aanschouwelijk te maken zijn rond deze Geosites wandelingen samengesteld, het zgn. En nu op Geopad gedeelte van het boekje.

Om e.e.a. wat handzamer te maken zijn de wandelbeschrijvingen en de samenvatting gebundeld in de folder, een paar blaadjes die bij het wandelen gebruikt kunnen worden.

Ook andere bronnen hebben aardkundige wandelingen en fietstochten vervaardigd en deze zijn opgenomen onder eigen titel.

Daarnaast is de wandeling- of fietstocht geplaatst bij RouteYou waardoor deze gedownload kan worden naar tablet of smartphone t.b.v. GPS tracking.
Zie voor nadere toelichting het Overzicht.

De kleur van de rechterkantlijn geeft aan of het een wandel- of fietsroute is,
geel = wandelroute en rood = fietsroute.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Meerdaagse / Lange Afstand Wandelingen

Het Kromme Rijn pad
Het wandelpad leidt u over een afstand van 29 kilometer door een schitterend gebied midden in de provincie
Utrecht. Omdat de wandelmogelijkheden in deze streek beperkt waren heeft de provincie dit initiatief in 2003
ter hand genomen. Dat heeft geleid tot een nieuwe, doorgaande route langs de Kromme Rijn.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

31,3 km

Heuvelrughike
Eind augustus 2022 is er bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig een nieuwe wandelgids uitgekomen, de Heuvelrughike. Deze nieuwe wandelroute doorkruist zowel het hele Geopark als 2 provincies en 11 gemeentes. De wandelgids vertelt het verhaal van de hele Heuvelrug. Daarin opgenomen zijn de geologische en culturele geschiedenis van het gebied, de 5 etappes, alle wetenswaardigheden onderweg én de mini-veldgids.

De wandelgids Heuvelrughike is te koop bij de betere boekhandel en online bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.
SNP Natuurreizen biedt deze route als wandelvakantie aan.

 

Onderstaand staan de diverse routes, in volgorde van deelgebied

- Heuvelrug Noord-het Gooi
- Vecht en Plassen
- Eemland
- Laagte van Pijnenburg
- Heuvelrug Midden
- Lek en Kromme Rijngebied
- Heuvelrug Zuid

 

Deelgebied Heuvelrug Noord-het Gooi

Over Doodwegen...
het heidegebied van de Gooise stuwwal

Het fietsen over de Gooise heide is een aparte ervaring. Overal lopen paadjes die ogenschijnlijk niet als fietspaden zijn bedoeld. Toch is het hier toegestaan op alle paadjes te fietsen. Een deel van de route volgt de eeuwenoude doodwegen waarlangs men de overledenen vervoerde naar het St. Janskerkhof. Op sommige van deze paadjes komt men ogen tekort om de grafheuvels te spotten.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

28,1 km

 

 

De Bussummer- en de Westerheide
bij Hilversum bevat een schat aan verhalen. De wandelroute voert niet alleen door een prachtig heidelandschap waar reeën en vogels uw pad kunnen kruisen, maar ook langs plekken met bijzondere verhalen.
Bron: Oneindig Noord-Holland

zie verder ...
. GPS tracking

8,1 km

 

Westerheide archeologisch en geologisch
De Westerheide is een heidegebied van 344 ha op het grondgebied van Hilversum en Laren. De heide vormt een geheel met de Bussummerheide. Op de grens tussen beide gebieden loopt een kaarsrechte, onverharde weg, van ca. 3 km lang, de Nieuwe Crailoseweg ook wel genoemd Gebed zonder end
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

4,9 km

 

Wester- en Bussummerheide
Het gebied dat tegenwoordig bekend staat als Bussumerheide en Westerheide is nu een onbewoond natuurgebied, maar de hoge ligging, de beschikbaarheid van water en van vuurstenen maakte het al in de vroege prehistorie een aantrekkelijke vestigingsplaats.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

7,9 km

 

Zuiderheide, archeologisch en geologisch
Op rijkere zandgronden kwam bos gemakkelijker terug. Hier lag een mozaïeklandschap met afwisselend kruidenrijke graslanden, schrale graslanden, heidevelden, bosrestanten en teruggroeiend bos. Mogelijk lagen er ook akkers en werd er gewoond. Vanaf de middeleeuwen werd het gebied steeds intensiever als schapenweide gebruikt en verdween het bos om plaats te maken voor uitgestrekte heide.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

4,3 km

 

Zuiderheide
De schaarse hoeveelheid water en de overwegend droge gronden waren in de loop van de middeleeuwen redenen om de droge gronden van het Gooi te verlaten ten faveure van de vochtige en natte gronden rond het Gooi.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

7,0 km

 

Landgoed Zonnestraal
Aan de rand van Hilversum staat het welbekende voormalige sanatorium Zonnestraal. Het is niet voor niets op die plek gebouwd. De rand van de Hilversumse heuvels heeft een lange geschiedenis van gebruik, bewoning en gezondheidszorg. In dit verhaal laten we zien hoe die gebruiksgeschiedenis nauw met de ondergrond en het landschap verbonden is.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

4,6 km

 

Rondje Hilversums Wasmeer
Het Wasmeer, Klein Waschmeer of Hilversums Wasmeer is een heidemeer ten zuidzuidoosten van Hilversum, niet te verwarren met het Laarder Wasmeer of Groot Waschmeer dat ten oosten van Hilversum ligt. Het meertje was vroeger een schaapwas, het werd gebruikt om de schapen te wassen. Het ligt in een 234 ha groot gebied met veel bos, poelen en akkers.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

11,6 km

 

Rondje Laarder Wasmeer
Het Laarder Wasmeer of Groot Waschmeer is een meertje tussen Anna's Hoeve, de Zuiderheide en de A27. In de Romeinse tijd en de late Middeleeuwen bestond reeds een flink Groot Wasmeer. De bodem in het gebied liet amper water door, zodat er meerdere vennetjes ontstonden. Rond 1800 was het een glooiend gebied met kleine vennetjes waarin de schapen werden gewassen. 

zie verder ...
. GPS tracking

6,5 km

 

IJzerenveld, Bikbergen en Crailo
Met deze route van het Goois Natuurreservaat wandelt u door de landgoedbossen ten oosten van Bussum. Daarbij ziet u zware beuken, holle paden en open plekken met akkers.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

6,9 km

 

Tafelberg en Blaricummerheide
De stuwwal Blaricum-Huizen heeft met de Tafelberg het hoogste punt van het Gooi. De gestuwde rivierafzettingen waren ooit bewoond, maar werden verlaten om plaats te maken voor een heidelandschap. Al in de zeventiende eeuw had deze hoge plek in het verder vlakke West-Nederland een recreatieve functie.  Rond niet geheel verlaten plekken ontstonden landgoederen.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

7,5 km

 

Hoorneboegse heide en Zwarte Berg
Het gebied bleef tot ver in de 18e eeuw leeg: men had er behalve voor het halen van materiaal en weiden van vee (schapen, koeien) weinig te zoeken. Vanaf de achttiende eeuw kwam de interesse van vooral de elite voor het gebied terug. Een Amsterdammer liet in 1792 een buitenplaats met jachthuis op een heuveltop aanleggen, de voorganger van het huidige Hoorneboeg.
Bron: VVV Gooi en Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

6,4 km

 

Geoparkroute Zuiderheide
Deze wandel- of fietsroute gaat langs de aardkundige hoogtepunten van de Zuiderheide en de Laarder Wasmeren. In deze gebieden zijn veel van die plekken goed zichtbaar. Ze vertellen het aardkundige verhaal van dit gebied, met uitstapjes naar archeologie en cultuurhistorie. 
Een aantal locaties langs deze route is aangemerkt als ‘geosite’: plekken in het landschap die samen de basis vormen voor een toekomstig Geopark. Elke site laat - goed zichtbaar- een aardkundig verschijnsel zien en is bijzonder vanwege de ondergrond, het water of de natuur.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
  . GPS tracking

10,5 km

 

Stuwwal 't Gooi (noord)
Deze noordelijke versie van de 2 fietsroutes geeft u een beeld van uniek gebied van het Gooise landschap. Denk hierbij aan Grote zwefkeien bij de Aardjesberg, de natuurbrug bij Crailoo en prachtige landschappen rondom Naarden Vesting. Sommige aardkundige kenmerken zijn in het landschap goed zichtbaar. Andere zijn meer verborgen en te begrijpen door de informatieborden onderweg te lezen.
Bron: VVV Gooi & Vecht en Goois Natuur Reservaat

zie verder ....
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

36,6 km

 

Stuwwal 't Gooi (zuid)
Deze zuidelijke versie van de 2 fietsroutes heeft vooral oog voor het ontstaan en de kenmerken van het Gooise landschap. Denk hierbij aan stuwwallen, stuifduinen, de bodem en de natuurlijke waterhuishouding. Sommige van deze aardkundige kenmerken zijn in het landschap goed zichtbaar. Andere zijn meer verborgen en te begrijpen door de informatieborden onderweg te lezen.
Bron: VVV Gooi & Vecht en Goois Natuur Reservaat

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

28,5 km

 

Gooi en Eemland
Flonkerend blauw water, klifkust, gevarieerde bossen, kleurrijke heidelandschappen, uitgestrekte veenweidegebieden en een rijke cultuurhistorie bepalen de omgeving tijdens deze fietstocht door het Goois Natuurreservaat en Eemland. Geniet van onder andere de Wester- en Zuiderheide, de Tafelbergheide en de Blaricummerheide, de bossen van Crailo en Bikbergen, het open polderlandschap in het Eemland, het natuurgebied Naarder Eng en de vestingstad Naarden.

zie verder ...
. GPS tracking

55,1 km

 

Voetstappenpad Hilversum
De geschiedenis van het fraaie ‘Voetstappenpad’ dat grotendeels binnen de Hilversumse gemeentegrenzen ligt en toch voornamelijk natuur laat zien, begint in 1938. De Stichting het Gooische Hotelplan vindt dat er meer fiets- en wandelpaden moeten komen om het Gooi aantrekkelijker te maken voor toeristen.Daarop besluit de gemeente Hilversum tot de aanleg van een wandelpad. Na overleg met de toenmalige rentmeester van het Goois Natuurreservaat, de heer W. Burdet, wordt gekozen voor een ongebaand, bewegwijzerd pad, waarop de wandelaar het gevoel zal hebben "door bosch en heide te zwerven".
bron: natuurwijzer.nl

Huizen-klifkust
Dicht bij Huizen daalt het golvende landschap van het Gooi met een plotselinge knik af naar de rietvelden op de oever van het Gooimeer. Deze helling is een ‘fossiel’ klif. Ooit beukten hier de golven tegenaan van de steeds maar uitbreidende Zuiderzee. Het klif staat voor het enorme landverlies dat hier heeft plaatsgevonden.

zie verder ...
. GPS tracking

4,8 km

 

Naarder Eng
Ten westen van Huizen ligt op de Gooise stuwwal een aantrekkelijk landschap. Vanaf zandwegen als de Hoge Zeeweg is er zicht op het licht glooiende landschap waar akkers en bos elkaar afwisselen. In het noorden zijn er enkele uitzichtpunten op het Gooimeer. Het is een oud landschap. Al in de prehistorie werd hier akkerbouw bedreven.

zie verder ...
. GPS tracking

4,9 km

 

's-Gravelandse Buitenplaatsen
Je ziet het in ’s-Graveland nog bijna voor je: terwijl de herenboeren erop toezagen hoe hun arbeiders hun oogsten van het veld haalden, flaneerden de vrouwen van rijke Amsterdamse kooplieden over hun buitenplaatsen. ’s-Graveland is een herkenbare buitenplaatszone op de overgang tussen veen en zand.

zie verder ...
. GPS tracking

9,5 km

Heuvelrughike-etappe 1 Huizen-Hilversum
De route start op het meest noordelijke punt van de Heuvelrug, het oude engdorp Huizen. Huizen heeft een rijke geschiedenis van visserij en kalkindustrie, dus mag een wandelingetje langs de haven niet ontbreken. Maar de echte wandeling begint natuurlijk pas als je op de Aalberg staat met een weids uitzicht over het Gooimeer. Waar eens de Zuiderzee tegen de blonde zanderige uitlopers van de Heuvelrug beukte kijk je nu naar het door mensen gemaakte Flevoland. Nadat we het water de rug toekeren dwalen we zuidwaarts over schilderachtige engen en heidevelden. Je doorkruist het gebied via zanderige oude wegen en kronkelende heidepaadjes met namen als Schapendrift, Heideweg en Engweg.

zie verder
. beschrijving

18 km

 

Deelgebied Vecht en Plassen

Over Doodwegen...
het Veenplassengebied
Tussen de Vecht en het Gein, een oudere tak van eerstgenoemde rivier, bevindt zich de Aetsveldse Polder.
Van origine hoort dit gebied bij het Hollands-Utrechtse veengebied maar ten tijde van een transgressieperiode tussen ca. 1650-1250 voor Chr. ontstonden er kwelplaatsen en uiteindelijk zelfs uitgestrekte veenmeren. Merkwaardig aan de Horstermeerpolder en zijn omgeving is het feit dat hier een drooggemaakt meer ligt te midden van tot water vergraven veengronden, zodat het water er land, en het land water is geworden. Al sinds jaren zijn de plassen echter weer aan het verlanden en begin 21e eeuw liggen er vergevorderde plannen om een deel van de polder onder water te zetten.
Bron: Uit in Noord-Holland en website tussenvechteneem.nl

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

34,9 km

 

Oppad Kromme Rade
Een wandeling van 11 km, door de laagvenen van het Vechtplassengebied gelegen rondom Kortenhoef. U loopt gedeeltelijk tussen de Loosdrechtse en Kortenhoefse plassen, door en langs trilveengebieden. U kunt hier allerlei zeldzame vogels tegenkomen zoals ijsvogels, purperreiger en visarend. Ook een ontmoeting met reeën en vossen behoort tot de mogelijkheden.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

10,9 km

 

Noorderpark-vijf molenroute
Fietstocht van 30 km die de molens en de forten in het Noorderpark met elkaar verbindt.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

31,1 km

 

Buitenplaatsen en Plassen
Fiets langs de kronkelende Vecht, niet voor niets de mooiste rivier van Nederland genoemd. Aan de Vecht lieten Amsterdamse VOC-kooplieden in de zeventiende eeuw hun buitenverblijven bouwen. Geniet van de vergezichten, historische boerderijen, molens, theehuisjes en buitenplaatsen die je onderweg tegenkomt.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

35,7 km

 

Bethunepolder
De Bethuneroute is een ANWB wandeling die voor een groot deel door de Bethunepolder tussen Maarssenveen en Tienhoven loopt, de route gaat grotendeels over verharde binnenwegen en enkele graspaden.

zie verder ...
. toelichting
. GPS tracking

11 km

 

Bert Bos pad
Bij Westbroek liggen twee van de mooiste wandelpaden van het Groene Hart. Uiteraard voert deze wandeling over beide paden. Het Bert Bospad loopt dwars door moerasbos en langs trilvenen. De Kanaaldijk is een prachtige grasdijk langs het Tienhovens Kanaal en door de moeraslanden van de Tienhovense Plassen, waar veel vogelsoorten broeden.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

12 km

 

Vredelantsepad (Klompenpad)
Wandelen over boerenland, langs verdwenen buitenplaatsen en de Vecht. Ontdek het mooie buitengebied van Vreeland, met blauwe markering in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen.

zie verder ...
. toelichting
. GPS tracking

10,5 km

 

Rondje Vecht, Breukelen en Scheendijk
Een route langs zowel de Vecht als langs de trekgaten van de Kievitsbuurt.

zie verder ...

. GPS tracking

7,7 km

 

Vecht-Angstel route
Deels langs de Angstel, deels langs de Vecht en door mooie plaatsjes als Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis.

zie verder ...

. GPS tracking

11,7 km

 

Rondom de Maarsseveense Plassen
Deze route start bij de grote Maarsseveense Plas en eindigt bij de Kleine Maarsseveense Plas. Onderweg doorkruist u het zodde- en weilandgebied rondom Westbroek en van hieruit gaat u naar de historische plaast Oud Zuilen. Hier kunt u genieten van de rivier de Vecht en kasteel Oud Zuylen. Via de molens die het doorkruiste gebied droog hebben gemaakt, gehouden en soms nog houden bent u weer bijna bij de eindbestemming.

zie verder ...
. GPS tracking

15,4 km

Naardermeer
Deze wandelroute brengt je langs de mooiste plekjes van het Naardermeer. Dwars door natte weilanden, over spannende vlonderpaden en langs ondiepe plassen vol vogels. Trek stevige wandelschoenen aan en volg de wandelroute rond het Naardermeer.
Bron: Natuurmonumenten

zie verder ...
. GPS tracking

18,5 km

Aetsveldse Polder
Een 12 km lange rondwandeling vanuit Vesting Weesp, langs de slingerende Vecht door de prachtige Aetsveldsche Polder. Deze route is met zeskantige ANWB bordjes aangegeven. De Vesting van Weesp en de Vesting Muiden waren de belangrijkste onderdelen van de noord-oostkant van de Stelling van Amsterdam.
Bron: VVV

zie verder ...
. GPS tracking

11,8 km

Klifkust Muiderberg
Het kustlandschap van Midden-Nederland, rond de voormalige Zuiderzee is sinds de aanleg van de Afsluitdijk ingrijpend veranderd. Nog maar een eeuw geleden was Muiderberg een geliefde badplaats. De badgasten namen hun bad in de schaduw van interessante geologische fenomenen: een stormrug en een klif.

zie verder ...
. GPS tracking

10,4 km

Flevoramaroute
Neemt u de Flevoramaroute (blauw) dan wandelt u ook over het strand en de stuwwal. Bovenop de ‘klif’ staat Villa Flevorama, een statig bouwwerk uit de 19e eeuw dat mede door zijn ligging en gaafheid is aangewezen als rijksmonument.
Bron: Wandelnetwerk NH

zie verder ...
. GPS tracking

3,9 km

Verkorte Fortenlandroute
Deze verkorte fietstour door Fortenland voert u onder andere langs het Muiderslot en het Muizenfort in vestingstad Muiden, Fort Uitermeer en Fort aan de Ossenmarkt in vestingstad Weesp en het Nederlands Vestingmuseum in Naarden.
Bron: VVV

zie verder ...
. GPS tracking

26,0 km

Bommelstein route
Ollie B. Bommel en zijn kasteel geven deze route zijn naam. Hier maakt de Vecht een grote slinger naar het westen. U volgt die slinger over het rustige asfaltweggetje langs de rivieroever met wijde uitzichten over de veenweiden. Water is er ook aan de oostzijde, waar de wandeling eerst de oevers van de diepe Spiegelpolder volgt en dan door de laatste veenwildernis terugkeert naar Nederhorst den Berg.
Bron: ANWB

zie verder ...
GPS tracking
. RouteYou
. ANWB

 

10,3 km

Ankeveense Plassen
Maak een prachtige rondwandeling van ongeveer 11 km door een zeer Hollands landschap. Geniet van het waterrijke gebied en kom vogels spotten. Wandel door het typisch Hollandse landschap rond Ankeveen. Tijdens de wandeling kan je genieten van het uitzicht over de plassen, grasland en moerasbos. De wandelroute voert door een gebied dat is ontstaan door turfwinning.
Bron: Natuurmonumenten

zie verder ...
. GPS tracking

11,3 km

Ankeveen, Vecht, Gein, Angstel
Een rondrit langs Vecht, Gein en Amstel en een doortocht door de Loosdrechtse Plassen.

 

zie verder ...
. GPS tracking

56,7 km

Horstermeer
Deze wandeling leidt u over de dijk van de Horstermeer langs prachtige natuurgebieden. De route is niet gemarkeerd. Het grootste deel van de wandeling gaat door weilanden. Op grote delen zult u niemand tegenkomen. U zult enkele keren hindernissen moeten nemen.

zie verder ...
. GPS tracking

10,7 km

Rondje Loosdrechtse Plassen
Wandelroute om de Loodrechtse plassen, ideaal als voorbereiding op een vierdaagse.

zie verder ...
. GPS tracking

34,8 km

Deelgebied Eemland

Aardkundig Monument-Wielenroute
Weidsheid en weidevogels zijn hier de kenmerken. Over de oude Eemdijk (Meentdijk, verderop zomerdijk) wandelen tussen de schapen langs overgebleven kolkgaten en dwars door het weidevogelgebied. Links en rechts ligt uitgestrekt boomloos grasland. Dit is het vogelrijkste deel van Eemland. Van maart tot juni is het hier alom bedrijvigheid van de weidevogels. Aan de Eemmeerkust is een vogelkijkhut te bezoeken, waar vooral watervogels te zien zijn.
Bron: VVV Gooi & Vecht

zie verder ...
. GPS tracking

9,3 km

   

Eemland route
Van oudsher heeft de Eem gezorgd voor de afwatering van de Gelderse Vallei naar de Zuiderzee. Overstromingen vanuit deze binnenzee hebben tot in de 20ste eeuw de inrichting van het gebied bepaald. Vanwege het overstromingsgevaar bezit Eemland bovendien nagenoeg geen bewoningsassen. Niet voor niets werd Eemland in de 17de eeuw de Leege Landen genoemd.
Bron: gpsguido

zie verder ...
. GPS tracking

49,3 km

Rondje Eemdijk-Eembrugge
Eembrugge is een plaats met historische stadsrechten in de gemeente Baarn. Het is een van de kleinste plaatsen die stadsrechten verkreeg.
Eemdijk is onder de naam Dijkhuizen ontstaan in de vijftiende eeuw, na de aanleg van de zeedijk, die Veen- en Veldendijk heet.
Controleer wel even of het pontje vaart.

zie verder ...
. GPS tracking

10,5 km

Nesserpad
Wandelen door de polder, over boerenland en dijken langs de Eem. Ontdek het mooie buitengebied van Eemnes. Wandelen door het open polderlandschap van Eemland. Over boerenland, dijken en langs de slingerende zomerdijk van de Eem. Klompen aan, rugzak op en gaan!

zie verder ...
. GPS tracking

11 km

Veen en Velden Dijkpad
Markering: oranje markering in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen.
Kortere wandeling: de wandeling is verdeeld in een Oostlus (8 km) en een Westlus (5 km).

zie verder ...
. GPS tracking

16 km

   

Deelgebied Laagte van Pijnenburg

Geopad 093-Baarn
Baarn centrum
Baarn is een van de plaatsen die onderlangs de Utrechtse Heuvelrug ontstond en zich later ook over die hooggelegen zone uitbreidde. Daarbij kwam ook het wat westelijker onderaan de heuvelrug gelegen Zandvoort in de bebouwde kom te liggen. De uitbreiding over de heuvelrug gebeurde voornamelijk in delen van de bossen die geruime tijd daarvoor door de eigenaren van het landgoed De Eult en de Koninklijke domeinen waren aangelegd.

 

Geopad 094-Baarn
Baarnse Bos
Het Baarnse Bos ligt pal ten zuiden van het dorp waarnaar het werd genoemd. Een zone in het centrale en oostelijk deel van het gebied wordt er verlevendigd door kleinschalig reliëf. Omstreeks het midden van de 17de eeuw werd al begonnen met de herbebossing van het gebied. Daarbij is het gebied gefaseerd gecompartimenteerd door een min of meer geometrisch lanenstelsel.
Met name enkele lange rechte lanen zijn (voormalige) zichtassen.

 

Geopad 095-Baarn
de Blauwe Koepel
De Blauwe Koepel is de naam van het bosgebied dat ten westen van Baarn en benoorden de spoorlijn naar Hilversum is gelegen. Het behoorde tot de landgoederen Groeneveld en Buitenzorg, maar is tegenwoordig grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer. Het zuidoostelijk deel van het gebied ligt op de noordwestelijke flank van de kleine lage stuwwal waarover Baarn zich uitbreidde. Het oppervlak ervan vertoont enkele lage ruggen, die hier en daar door enkele kommetjes worden verlevendigd.

 

Geopad 096-Baarn
Het Roosterbos
Het Roosterbos en omgeving liggen grotendeels op de slechts flauw hellende zuidwestflank van de al meer dan honderdduizend jaar oude lage stuwwal waarover Baarn zich later uitbreidde. Het oppervlak van de stuwwal wordt hier en daar verlevendigd door een rij kommetjes of een grafheuvel. Verder naar het westen bestaat de ondiepe ondergrond van het wandelgebied voornamelijk uit jongere fijnzandige (wind)afzettingen.

 

Geopad 098-Baarn
Het Paardenbos
Het Paardenbos is het grotendeels met zwaar naald- en loofhout begroeide gebied benoorden Paleis Soestdijk. Het noordoostelijk deel van het Paardenbos ligt op de flauw hellende zuidwestflank van de lage stuwwal waarover Baarn zich later uitbreidde. Op de meeste plaatsen is het terrein er dan ook vrijwel vlak. Meer naar het westen en zuidwesten vertoond het Paardenbos echter een vrij imposant reliëf. We komen er terecht in een zone waar fijnzandige (wind)afzettingen uit de laatste ijstijd tijdens en kort na de Middeleeuwen onderhevig waren aan verstuivingen.

 

Geopad 100-Hooge Vuursche
't Hooge Erf
Geomorfologisch bezien ligt het bosgebied ´t Hooge Erf op en bij het noordwestelijk deel van de kleine lage stuwwal bij het smalle zuidelijk uiteinde waarvan de buurtschap De Lage Vuursche werd gesticht. Met name in de noordoosthoek van het bos vertoont het stuwwaloppervlak markante glooiingen. Her en der komt er ook boeiend microreliëf voor.

 

Geopad 097-Hooge Vuursche
Het Staatsbos
Het vrijwel geheel beboste wandelgebied is een groot deel van de zone tussen de spoorlijn Hilversum-Baarn en de vrijwel evenwijdig daaraan lopende N 416.De ondiepe ondergrond bestaat er voornamelijke uit (grind)arme zandige (wind)afzettingen. Het door de wind naar het gebied gebrachte zand werd hoofdzakelijk in droge fasen van de laatste ijstijd afgezet.Mogelijk ontstonden pas in de middeleeuwen de door walletjes geflankeerde ravijnachtige troggen, die in sommige delen van het gebied zijn te vinden.

 

Geopad 099-Hooge Vuursche
Bosgebied de Zeven Linden
Geomorfologisch bezien ligt het bosgebied Zeven Linden op het oostelijk deel van de kleine lage stuwwal bij het smalle zuidelijk uiteinde waarvan de buurtschap De Lage Vuursche werd gesticht. Behalve bij de Hilversumse Straatweg vertoont het stuwwaloppervlak over het algemeen slechts weinig reliëf. Wel komt op sommige plaatsen boeiend microreliëf voor. We denken dan zowel aan sommige natuurlijk ogende kommetjes en grotere kuilen als een enkele (ronde )grafheuvels.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,4 km

 

Geopad 101-Lage Vuursche
het Beukenwoud
Het wandelterrein dankt zijn naam aan een middenin het bos gelegen vrij oude beukenplantage, waar de bomen op rijen staan. Een deel van het gebied ligt op de lage stuwwal die bij de Hooge Vuursche begint en zuidwaarts tot de Lage Vuursche is te herkennen. Kenmerkend zijn markante klifjes, die op dalsystemen lijkende langgerekte laagten scheiden van veelal walachtige hoogten.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,5 km

 

Geopad 102-Lage Vuursche
Heide van de Stulp
In deze wandelgids wordt voornamelijk het bos- en heidegebied ten noordoosten van het koninklijke landgoed Drakensteyn beschreven.. Een klein deel van het gebied ligt op het smalle zuidelijk deel van de lage stuwwal die enkele kilometers noordelijker bij De Hooge Vuursche begint. Een voor de dagrecreatie ingerichte langgerekte terreindepressie is er een voormalige groeve. Zuidwestelijk van deze groeve liggen verscheidene grafheuvels, een schansachtig aardwerk en een door kleine heuvels gemarkeerde terreindepressie met een vijvertje.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,6 km

 

Geopad 127a-Lage Vuursche
Kloosterlaanroute
Het gebied ligt in de noordwesthoek van de Utrechtse Heuvelrug tussen de grens met de provincie Noord Holland en de bebouwing van Lage Vuursche. Even ten westen van het gebied ligt op Noord Hollands grondgebied de lage stuwwal die van Hilversum West naar de noordelijke omgeving van Hollandse Rading loopt. Aan de oostkant reikt het gebied tot bij de eveneens lage stuwwal van De Vuursche.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

3,0 km

 

Geopad 127b-Lage Vuursche
Koudelaanroute
Een bosgebied met ijstijdelijke dekzandformaties die enkele eeuwen geleden plaatselijk enigermate door verstuivingen werden verbouwd. Kenmerkend voor de later verstoven delen van de dekzanden zijn door winderosie ontstane markante kleine bekkens met grillige contouren, waarvan de naaste omgeving wat met stuifzand werd opgehoogd.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,9 km

 

Geopad 111-Bilthoven
Bilthoven-Noord en Ridderoordse Bossen
Kenmerkend voor de geostructuur van het gebied is dat het plaatselijk geaccidenteerde oppervlak van fijnzandige (wind)afzettingen uit de laatste ijstijd er in historische tijd enkele eeuwen her en der onderhevig was aan verstuivingen. Hieraan herinneren vooral in het zuidoostelijk deel van het gebied en een zone langs de noordzijde van de Provinciale Weg (restanten van) vrij markante duinformaties.Dankzij initiatieven van enkele grootgrondbezitters is het gebied sinds de tweede helft van de negentiende eeuw gaandeweg op de meeste plaatsen herbebost. Van de er voordien vrij algemene heidevegetaties resteren daardoor thans nog slechts enkele relicten.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

8,9 km

 

Fietstocht rondom Baarn/Soest
Route van onbekende auteur, kan in 2 delen gereden worden.

zie verder ...
. routetekst en kaart
. GPS tracking

45,5 km

Heuvelrughike-etappe 2 Hilversum-Soesterberg
Start vandaag in de vorstelijke bossen van de Hooge en Lage Vuursche. Een aaneenschakeling van oude landgoederen afgewisseld met productiebossen en natte, lagergelegen, oude veengebieden. Mooie contrasten die de verschillende periodes uit de ontstaansgeschiedenis van dit typisch Nederlandse landschap verbinden. Ook qua hoogtemeters is de route vandaag gevarieerd. Want na het Hooge Erf, daal je af naar de Laagte van Pijnenburg. Je vervolgt de route over de Zoom en de uitgestrekte Soesterduinen om vervolgens weer langzaam te stijgen naar de Paltz om via het smeltwaterdal van Park Vliegbasis in Soesterberg bij het eindpunt aan te komen.

zie verder
. beschrijving

20 km

 

Deelgebied Heuvelrug Midden

Geopad 106-Amersfoort
Bergkwartier
Zoals de naam ervan eigenlijk al zegt is het Bergkwartier de verreweg hoogstgelegen wijk van Amersfoort.
De naam berg is ook niet overdreven omdat het langste stuwwalsysteem van de Utrechtse Heuvelrug bij de stadskern van Amersfoort grotendeels wordt omgeven door veel lager 
gelegen gebied en er met vrij steile flanken uit oprijst. Bovendien werd het markante stuwwalgedeelte bekend als de Amersfoortse Berg.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

8,4 km

 

Geopad 107-Amersfoort
Leusderkwartier en Nimmerdor
Het zo’n 6000 inwoners tellende Leusderkwartier is een zuidelijke buitenwijk van Amersfoort. Ze ligt op het lage brede terras dat de goed herkenbare hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug scheidt van de Gelderse Vallei.
De meeste bebouwing van de wijk staat op voormalige agrarische gronden. Tussen de bebouwing 
van de wijk en de A28 bleef het bospark van het 17de-eeuwse buiten Nimmerdor behouden.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,8 km

 

Geopad 118-Amersfoort
het Monnikenbos en Birkhoven
Vrijwel geheel op een stuwwalzoomterras gelegen bos- en heidegebied met een vijver en enkele opgeworpen hoge heuvels.Bij de zuidrand een lage welving behorende tot de noordflank van de stuwwal Den Dolder – Amersfoort. Aan de westrand een markant barrièreduin. In het noorden oud akkerland en een stuifklif. In de zuidwesthoek een bij een voormalige groeve gelegen grafheuvel.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,3 km

Hooglandroute
Van avond 4-daagse in 2018

zie verder ...
. GPS tracking

14,4 km

 

Geopad 110a-Austerlitz
Pyramideroute
Wie een representatief beeld wil krijgen van de aardkundige gesteldheid en levende natuur van het stuwwalplateau  kan de Pyramideroute route lopen over de hoge plateauachtige delen en over de oostflank van de stuwwal. De wal wordt door enkele kommetjes verlevendigd. Al vrij snel kom je op de brede kruin van de glaciale rug. Boven op de stuwwal is de Pyramide van Austerlitz van dichtbij te bekijken.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,0 km

 

Geopad 110b-Austerlitz
Heideheuvelroute
Door de 6,2 kilometer lange groene wandelroute te lopen overzie je de vrij brede westelijke stuwwalflank. Ook doorkruis je een deel van het daaraan grenzende lager gelegen gebied met smeltwater- en windvormingen. Interessant zijn de plekken met veel microreliëf en enkele
monumentale houtopstanden. Een markante blikvanger is een geïsoleerde grindrijke heideheuvel.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,2 km

 

Geopad 112-Bilthoven
De Biltse Duinen
De ondiepe ondergrond van het afgebeelde gebied bestaat waarschijnlijk grotendeels uit grindrijke (ijs)smeltwaterafzettingen die in droge fasen van de laatste ijstijd op veel plaatsen bedekt raakten door een pakket vrijwel grindloze windzanden, waar in historische tijd weer verstuivingen mogelijk werden. Met name in het relatief laaggelegen centrale deel van het gebied bleven die tot op de dag van vandaag locaal optreden. Een van de nog stuivende gebiedsdelen is een zone vanenkele honderden meters lengte.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,9 km

 

Geopad 113-Bosch en Duin
Villapark B&D
Zoals de naam ervan zegt ligt het tegenwoordig ruim 2.500 inwoners tellende villapark Bosch en Duin in een bosgebied met duinen. De ondiepe ondergrond van het gebied bestaat deels uit aaneen gegroeide waaiers grindrijke (ijs)smeltwaterafzettingen uit de tijd van de Scandinavische landijsbedekking. Die
smeltwaterafzettingen raakten onder de sindsdien nog geregeld heersende koude klimaatsomstandigheden 
op veel plaatsen bedekt door een enkele meters dik pakket van vrijwel grindloze windzanden. Een van de nog stuivende plekken ligt in de noordwesthoek van het beschreven  gebied.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

9,3 km

 

Geopad 120a-De Bilt
Beerschoten
Beerschoten is zowel natuur- als cultuurhistorisch een interessant gebied. Zo is onder meer het volgende te zien: duinformaties met een zacht glooiend oppervlak, een oude beukenplantage en andere hoog opgaande houtopstanden, de ‘Goudvissenkom’ en Paviljoen Beerschoten,  informatiecentrum van het Utrechts Landschap met op de bovenverdieping wisselende tentoonstellingen.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,0 km

 

van Veenplas tot Heuvelrug
Een fietsroute van IVN De Bilt
Een gemeente met zeer uiteenlopende landschappen.
Karakteristiek is de kleinschaligheid: agrarisch landschap
met weilanden, rechthoekige akkers, houtwallen en
geriefbosjes. Verder vind je stuifzanden, landgoedbossen
en heide. Naar het westen zie je een zogenaamd
slagenlandschap: langgerekte weilanden gescheiden
door slootjes. Door de grote afwisseling is de biodiversiteit
hoog.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. routetekst en kaart
. GPS tracking

 

32,3 km

 

Geopad 114-Den Dolder
De bossen benoorden Den Dolder
Deze wandelgids gaat vooral over de bosrijke natuurgebieden ten noorden van Den Dolder. Aandacht krijgen daarbij het behouden gebleven deel van het Pleinesbos en het ten noorden daarvan gelegen natuurgebied Oude Tol. Aan de oostkant van beide terreinen en van de Nieuwe Dolderseweg wordt
ook het Willem Arntszbos bezocht.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,5 km

 

Geopad 001-Driebergen
Heidestein
Heidestein is een onderaan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug gelegen natuurreservaat, dat ten dele door een buitenwijk van Zeist wordt begrensd. Door talrijke kleine ruggen, heuvels en plateaus verlevendigde zandgronden zijn er op veel plaatsen begroeid met bos, dat een open natuurgebied met gras-en heidevegetaties omsluit. Aan de rand van een langgerekte enclave grasland fungeert een schaapskooi ook als bezoekerscentrum.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,8 km

 

Geopad 053-Driebergen
Bosrijke duinen van Bornia
Het noordelijk van Driebergen-Rijsenburg gelegen gebied is een zowel bos-als reliëfrijk terrein met zowel flauwbochtige als rechte wegen en paden. Het huidige reliëf ontstond door de verstuivingen die er enkele eeuwen mogelijk waren. De bossen zijn voornamelijk sindsdien gerealiseerde naaldhoutplantages.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,8 km

 

Geopad 054-Driebergen
Rijsenburgse en Driebergse Bos
Het langs de noordranden van Driebergen-Rijsenburg gelegen gebied is een bos-en reliëfrijk terrein met zowel flauwbochtige als rechte wegen en paden. Het huidige reliëfontstond ten dele door de verstuivingen die er enkele eeuwen mogelijk waren. In de 19de eeuw werd het reliëfnog versterkt door het graven van twee dalsystemen. Dit gebeurde om het grondwater er aan te tappen en onder in de laagten als beekjes te laten wegstromen. De bossen zijn voornamelijk 19de-eeuwse naaldhoutplantages.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

8,0 km

 

Geopad 055-Driebergen
Driebergen-Rijsenburg
Driebergen en Rijsenburg ontstonden in de overgangszone tussen de primair door landijs gevormde, droge Utrechtse heuvelrug en het vroeger ten dele nogal natte, laaggelegen rivierengebied. Veel natuurlijk reliëfkwam in deze zone niet voor. De vrij vochtige bodemgesteldheid ervan bood echter aantrekkelijke perspectieven aan rijk geworden stedelingen, die op niet al te grote afstand van hun woonplaats buitens met sierlijke waterpartijen, glooiendeheuvels en hoog opgaand loofhout wilden stichten.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

9,0 km

 

Geopad 056-Driebergen
Het Mollebos|
Het vlak ten noordoosten van Driebergen gelegen gebied is een zuidwest-noordoost georiënteerde strook van ongeveer 1700 meter lang en verscheidene honderden meters breed. De naam van het bos herinnert min of meer aan een zekere De Mol van Otterloo, die in de jaren 1913 -1927 veel grond in deze omgeving bezat. Landschappelijk kan het wandelgebied worden omschreven als een bos-en reliëfrijk terrein met zowel flauwbochtige als rechte wegen en paden. Het huidige reliëf ontstond ten dele door de verstuivingen die er de afgelopen eeuwen mogelijk waren. De bossen zijn voornamelijk vrij oude naaldhoutplantages.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,3 km

 

Geopad 062-Doorn
de Kaapse Bossen
De Kaapsche Bossen liggen pal ten noordoosten van Doorn op een deel van de natuurrijke Utrechtse Heuvelrug waar de ondergrond voornamelijk bestaat uit door landijs opgestuwde afzettingen. In het min of meer plateauachtige oppervlak van die afzettingen werden door smeltwater een korte brede vallei en enkele kleinere dalletjes gevormd. Particuliere grootgrondbezitters zorgden voor de aanleg van zowel rechte als flauwbochtige wegen, laanbeplantingen en bebossingen. In het tot meer dan 50 meter boven N.A.P. reikende noordoostelijk deel van het gebied is in 2006 een nieuwe uitkijktoren gereed gekomen.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

4,4 km

 

Geopad 063-Doorn
Ruiterberg en Diepwel
De bossen van De Ruiterberg en Diepwel liggen twee à drie kilometer ten oosten van Doorn op een deel van de natuurrijke Utrechtse Heuvelrug, waar de ondergrond voornamelijk bestaat uit door landijs opgestuwde afzettingen. In het overwegend plateauachtige oppervlak van die afzettingen werden door smeltwater enkele dalletjes gevormd. Met name markante bolle stuwwaloppervlakken worden her en der verlevendigd door (reeksen) natuurlijk ogende, komachtige kuilen.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,1 km

 

Geopad 070-Leersum
het Staatsbos de Hoogstraat
De bossen van De Hoogstraat liggen ongeveer twee kilometer ten noordwesten van Leersum op een deel van de natuurrijke Utrechtse Heuvelrug waar de ondergrond voornamelijk bestaat uit door landijs opgestuwde afzettingen. In het overwegend plateauachtige oppervlak van die afzettingen werden door smeltwater enkele dalletjes gevormd. Met name markante bolle stuwwaloppervlakken worden her en der verlevendigd door (evenwijdige reeksen) natuurlijk ogende komachtige kuilen.Voornamelijk op het westelijk deel van het terrein komen markante grafheuvels voor.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,0 km

 

Geopad 073-Leersum
het Breeveen
Het enigszins geaccidenteerde bos-en heidegebied Breeveen ligt benoorden de plek waar ijssmeltwater in de al meer dan 100.000 jaar achter ons liggende voorlaatste koude tijd van het geologisch verleden de verreweg langste stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug doorbrak. De ondiepe ondergrond bestaat ter plekke van het Breeveen voornamelijk uit sneeuwsmeltwater- en tot het aardoppervlak reikende windafzettingen, die in de pas tienduizend jaar terug geëindigde laatste ijstijd werden gevormd.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,3 km

 

Geopad 074-Leersum
het Kors Paterpad
Het wandelgebied is een ongeveer een kilometer brede zone van de Utrechtse Heuvelrug, die zich van Leersum noordwaarts tot bij het Leersumse Veld uitstrekt. In en bij de bebouwde kom van Leersum ligt deze zone op de langste stuwwal die landijs zo'n 150.000 jaar geleden in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug vormde.
Kors Pater, jachtopziener tevens onbezoldigd rijksveldwachter, 1876-1960.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,5 km

 

Geopad 130-Leersum
het Leersumse Veld
Het natuurgebied Leersumse Veld decoreert de Utrechtse Heuvelrug aan de kant van de Gelderse Vallei. Uiterlijk lijkt het Leersumse Veld op veel natuurgebieden van Noord Brabant. Het onderscheidt zich echter door zijn ligging aan de voet van een door landijs opgeschoven complex stuwwallen. Ook afwijkend is de ligging op een zogenaamd stuwwalzoomterras.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,4 km

 

Geopad 108a-Leusden
Het Hazenwater
Deze vier kilometer lange route laat ons nader kennismaken met het noordoostelijk deel van het
wandelgebied, dat rondom de langgerekte laagte van het Hazenwater is gelegen. Het meest tot de verbeelding spreken er de markante duinachtige ruggen bij het Hazenwater, geaccidenteerde heideterreintjes, sommige
hoogopgaande en oude houtopstanden. 

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

3,8 km

 

Geopad 108b-Leusden
De Ringheuvels
Het geopad is een route door de omgeving van de bekkens ’t Waswater en Langeveen. Ze werd genoemd naar het tussen die bekkens gelegen reliëfrijke gebiedsdeel. Bij de plek waar de wandeling begint verbergt zich in het bos een stuifdalletje. Het maakt deel uit van systeem stuifgeulen en -dalletjes dat westelijk van het bekken ’t Waswater naar het
zuidzuidwesten loopt. Het systeem herinnert ons aan het vroegere verkeer over ongebaande routes.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,0 km

Ronde van Leusden
De Ronde van Leusden start bij TOP Theehuis Mon Chouette en gaat via het Valleikanaal richting Woudenberg, langs de natuur en de bossen rondom het Henschotermeer en Austerlitz. Je fietst via Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug langs de Leusderheide, via Amersfoort terug naar het beginpunt.

zie verder ...
. GPS tracking

43 km

Themawandeling Oud Cultuurlandschap
Deze wandeling start vanaf de parkeerplaats aan het begin van de Treekerweg, komende vanuit Leusden. Tijdens de wandeling kunt u luisteren naar een audiotour over het oude cultuurlandschap nabij De Troet en de Paradijsweg van ecoloog Wim Knol. Hij is al ruim 25 jaar als ecoloog werkzaam op het landgoed.
Bron: Den Treek Henschoten

zie verder ...
. GPS tracking

4,5 km

 

Geopad 064-Maarn
het Berghuisje bij Maarn
Deze wandeling laat ons nader kennismaken met een bosrijk terrein van de Utrechtse Heuvelrug dat noordwestelijk van Maarn is gelegen. Het westelijk deel van het wandelterrein ligt op een middelhoge stuwwal.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,8 km

 

Geopad 065-Maarn
Landgoed Noordhout
Het overgrote deel van het wandelterrein ligt op de gronden van het voormalige landgoed Noordhout dat een oppervlakte beslaat van 175 hectaren. Evenals op de terreinen van Den Treek -Henschoten werd er in het gebied van Noordhout reeds tijdens de 19de eeuw veel heide bebost. Omstreeks 1900 was een groot deel van het wandelterrein dus al weer bos. Heiderestanten lagen er toen voornamelijk nog slechts in het centrale deel van het gebied. Later zijn enkele stukjes hei en bos getransformeerd in agrarisch cultuurland.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

9,2 km

 

Geopad 066-Maarn
Landgoed het Heihuis
Het gebied van dewandelroute ligt noordwestelijk van de Doornse dorpskern. Behalve delen van de (voormalige) landgoederen ’t Heihuis, Beukenrode en Hoog Moersbergen omvat het de westelijkewoonbuurten van Doorn en het daartussen gelegen Ludenbos.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

9,7 km

 

Geopad 067-Maarn
Stameren en Hoog Moersbergen
Een geomorfologisch spektakel vond in de voorlaatste ijstijd plaats. Sedert de verdwijning van het landijs hebben ijs-en sneeuwsmeltwater in de laagten van de stuwwal valleien en kleinere dalletjes gevormd. In het wandelgebied hebben wij van doen met twee zuidwestwaarts lopende dalletjes waarvan er één in Doorn bebouwd raakte. In de laatste ijstijd vormde de wind op de stuwwal enkele systemen zandruggetjes. Bij en in Maarn wordt de stuwwal begeleid door een breed laaggelegen terras met smeltwater-en windafzettingen.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

9,0 km

 

Geopad 068-Maarn
Bossen tussen Maarn en Doorn
In het wandelgebied vinden we een in de richting van Doorn lopende vallei en een tweetal korte dalletjes die de markante noordoostflank van de stuwwal segmenteren. Vlakbij Maarn wordt de stuwwal begeleid door een breed laaggelegen terras met smeltwater-en windafzettingen waarvan het oppervlak locaal door kleine duinachtige zandheuvels of -ruggen wordt verlevendigd.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,0 km

 

Geopad 069-Maarn
Bossen bezuiden Maarn
Deze wandelgids laat ons nader kennismaken met een zone die van het relatief laag gelegen dorp Maarn zuidwaarts naar de kruin van de bosrijke Utrechtse Heuvelrug loopt. Deze zone ligt gedeeltelijk op en bovenaan de markante noordoostelijke flanken van een middelhoge stuwwal. Aan de kant van Maarn wordt de stuwwal begeleid door een breed laaggelegen terras met smeltwater-en windafzettingen waarvan het oppervlak locaal ook kleine heuvels of ruggen vertoont.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,2 km

 

Geopad 125-Maarn
Natuur- en Recreatiegebied benoorden Maarn
Hoewel de noordelijke omgeving van Maarn als geheel natuurrijk kan worden genoemd heeft ze niet overal eenzelfde landschappelijk karakter.Het gehele gebied ligt op het brede terras dat de langste door landijs opgeschoven stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug scheidt van de Gelderse Vallei. Vlak onder het maaiveld bestaat het terras voornamelijk uit zandige windafzettingen waarvan het oppervlak tegen het eind van laatste ijstijd reliëfrijker werd.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

9,5 km

 

Geopad 126-Maarsbergen
Maarsbergen Zuid
Deze wandeling gaat door een lommerrijk gebied ten zuiden van het dorpje Maarsbergen. Het behoort grotendeels tot de terreinen van het gelijknamige eeuwenoude landgoed. Een groot deel van het beschreven gebied is gelegen op het lage maar brede terras dat de hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug scheidt van de Gelderse Vallei.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,2 km

Meersbergse Buurt-Maarn
Via Tuindorp gaat de route naar de Koeheuvels, een restant van oorspronkelijk heide- en stuifzand-gebied. De tocht gaat verder naar de landerijen van Landgoed Anderstein om zo in Maarsbergen aan te komen. We kijken naar Kasteel Maarsbergen en gaan door bos en langs heide en grafheuvels weer terug naar Maarn.

zie verder ...
. routetekst en kaart

10,7 km

Tijdreisroute-Maarn
Tijdens de Tijdreisroute leren de wandelaars over de ontstaansgeschiedenis van het landschap van de Utrechtse Heuvelrug en hoe menselijke uitvindingen en vooruitgang het hebben gevormd. De wandeling begint 130.000 jaar geleden en brengt de wandelaar met elke stap een stukje dichter naar de toekomst. De wandelaar kan kiezen voor geschreven toelichting in de IVN Routes app of de audiofragmenten beluisteren tijdens de wandeling.

zie verder ...
Download de IVN Routes app en vind de Tijdreisroute Utrechtse Heuvelrug door te zoeken op ‘Maarn’.

3,4 km

 

Geopad 115-Soest
de Zoom
Geogenetisch is De Zoom sterk verwant aan het westelijker gelegen Willem Arntzbos: In beide gebieden werden grindrijke ijssmeltwaterafzettingen uit de voorlaatste ijstijd enkele tienduizenden jaren geleden onder droge koude klimaatomstandigheden op veel plaatsen door de wind bezand. Buiten de stuivende plekken was het gebied eeuwenlang slechts begroeid met heidevegetaties. De grootschalige herbebossingen van het gebied vonden pas in de vorige eeuw plaats.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,3 km

Geopad 116-Soest
de Lange Duinen
De Lange Duinen presenteren er zich als een reliëfrijk wandelterrein waar bos een vrij groot gebied omsluit waar nog zandverstuivingen optreden. De wind heeft er in een droge fase van de laatste ijstijd veel zand gedeponeerd en dit is sinds de grootschalige ontbossingen van het meer recente verleden op veel plaatsen gaan stuiven.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

6,8 km

 

Geopad 117-Soest
de Korte Duinen
De Korte Duinen presenteren er zich als een wandelterrein met veel kleinschalig reliëf waar bos enkele nog stuivende plekken omsluit. Ten oosten ligt het vrij oude cultuurlandschap van het wegdorpje De Birkt. Ook oostelijk van de Korte Duinen komen in het er aan grenzende Monnikenbos wel reliëfrijke windvormingen maar geen verstuivingen meer voor. De zuidwesthoek van dat bos is door een ontgronding een aantal meters lager komen te liggen.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

9,3 km

 

Geopad 119-Soest
Stuwwal van Soest
De stuwwal is een ruim drie kilometer lange en ongeveer anderhalve kilometer brede, plateauachtige heuvelrug. De kruinen van de stuwwal reiken tot ongeveer 20 meter boven NAP. De heuvelrug is omgeven door vrijwel vlak gebied dat slechts 1 á 3 meter boven N.A.P. is gelegen.
De stuwwal is vanuit de lintbebouwing van Soest al eeuwen geleden ontgonnen tot agrarisch cultuurland, dat hoofdzakelijk voor de akkerbouw gebruikt zou gaan worden.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

7,8 km

 

Geopad 129a-Soest
Soesterhoogt
De naar de Soesterhoogt genoemde route loopt door het gebiedsdeel tussen het landgoed De Paltz en het militair oefenterrein De Stompert. Dit gebiedsdeel ligt ter weerszijden van de drukke Van Weerden Poelmanweg. Oostelijk van die interlokale verbinding is het een dagrecreatiezone waar bos en heide worden afgewisseld door grasveldjes met bankjes en picknicktafels. Westelijk van de weg is de ambiance van het natuurpad voornamelijk monumentaal oud naald- en loofbos.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

3,5 km

 

Geopad 129b-Soest
De Stompert
Door het volgen van deze route kan een rondwandeling worden gemaakt over de noordelijke flanken van het hoogste stuwwalgedeelte. Eikenstrubbenvegetaties worden er afgewisseld door heiderelicten. Doordat de oppervlakte historische heidevegetaties in de vorige eeuw sterk afnam zijn de ervoor kenmerkende flora en fauna veel zeldzamer geworden. 

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

5,0 km

 

Geopad 109-Woudenberg
Treekerpunt en Woudenbergse Binnenduinen
Het wandelgebied occupeert een deel van het brede terras dat het noord-zuid georiënteerd stuwwalgedeelte van de Utrechtse Heuvelrug scheidt van de GeIderse Vallei. De ondergrond van dit mogelijk primair door landijs en/of smeltwater gevormde terras bestaat bij het aardoppervlak
voornamelijk uit fijnzandige windafzettingen.
Het gebied wordt in tweeën gedeeld door de bochtige Oude Utrechtse Weg, die enkele eeuwen geleden een belangrijke interlokale verbinding was. Het overgrote deel van het gebied werd al in de 19de eeuw herbebost. Omstreeks 2010 is een ter weerszijden van de grens met de gemeente Leusden gelegen strook bos echter weer verheid.

zie verder ...
. boekje
. routetekst en kaart
. GPS tracking

10,0 km

 

Geopad 021-Zeist/UH
De duinen van Hoog Kanje
Het gebied Hoog Kanje, even ten oosten van Zeist, is de zuidwestelijke uitloper van de grote 
staatsboswachterij Austerlitz. De kleine zandheuvels en ruggen zijn er weer bebost geraakt of met heide begroeid. Daarbij neemt het bos verreweg de grootste oppervlakte in. Het gebied grenst in het zuidoosten aan een bosrijke gordel die eigendom werd van de Stichting Het Utrechts Landschap.

 

Geopad 120b-Zeist
Het Panbos
Het Panbos is een gebied waar hier en daar (nog of weer) grindrijke smeltwaterafzettingen aan de
oppervlakte liggen, maar de wind op de meeste plaatsen ook veel zand deponeerde en verstoof.
Opmerkelijk is de grilligheid van het gevormde reliëf. Dat wijst erop dat de wind nogal werd
tegengewerkt door vegetatie.

 

Geopad 121-Zeist
Sanatoriumbos
Deze wandelgids gaat over het midden in een dichtbevolkte wijk van Zeist gelegen Sanatoriumbos,
dat vroeger deel uitmaakte van Landgoed Vollenhoven, een van de eerste buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.Het bos is inmiddels vrijwel geheel door bebouwing omsloten geraakt. Het is daarmee in Nederland
een van de weinige binnenstedelijke bosgebieden met (wind)duinen. Het al vrij lang geleden herbeboste gebied werd ontsloten door een interessant fijnmazig padenpatroon. Naast de landinrichting en de monumentale gebouwen is ook een voormalige uitzichtterp van cultuurhistorisch belang. Vroeger stond daarop een theekoepel.

 

Geopad 122-Zeist
Pavia, de Boswerf en het Zeisterbos
Deze wandelgids gaat over het fraaie wandelpark van de voormalige buitenplaats Pavia en het bekende Zeisterbos. Het meest tot de verbeelding spreken er:
- de glooiende heuvels, slingerende waterpartij en zware loofhoutopstanden van het voormalige buiten Pavia;
- de duinen, oude dennen en intimiteit van het Zeisterbos, de daar ook gecreëerde waterpartijen, de zichtas van het Laantje zonder Eind die de aanwezigheid van uitgestrekte bossen suggereert.

 

Geopad 123-Zeist
De Breul-Kerckebosch
Deze wandelgids gaat vooral over het fraaie wandelpark van de voormalige buitenplaats De Breul en een niet bebouwde zone van het Kerckebosch.
Het meest tot de verbeelding spreken er de glooiende heuvels, slingerende waterpartij en zware loofhoutopstanden van De Breul, de intimiteit van het Kerckebosch, het uitzicht over een onlangs uitgebreid heideterrein en de flauwbochtigheid van enkele wandelpaden.

 

Geopad 124a-Zeist
Wallenburgroute
In 1797 kon de Fransman Jean Maurice Damblé op het grondgebied van de gemeente Zeist een groot stuk heide gaan ontginnen. Damblé noemde zijn bezit Wallenberg, waarvan de huidige naam Wallenburg een verbastering is. Al snel liet Damblé een deel van het landgoed ontsluiten door een rechthoekig wegenpatroon. Vanwege de beoogde ontginning van de heide werden op Wallenberg ook een boerderijtje en woonhuisje gebouwd. Het terrein bleek echter niet geschikt voor de landbouw. De schrale ondergrond van de smeltwater- en (verstoven) windafzettingen liet dat niet toe.

 

Geopad 124b-Zeist
Kozakkenputroute
De Kozakkenputroute leidt via reliëfarm bosgebied vrijwel rechtstreeks naar de grote voormalige groeve Krakeling. Daar werden in de tweede helft van de twintigste eeuw smeltwater- en windafzettingen afgegraven.Op een gegeven moment zien we de ook aardkundig interessante Kozakkenput. Het is een ronde kuil die overgaat in een zuidwestwaarts ondieper wordende geul. De kuil is bijna geheel omgeven door een deels plateauachtige rug.
Over het ontstaan van deze terreindepressie zijn verschillende theorieën.

 

Geologische fietsexcursie TNO
Deze excursie maakt deel uit van een reeks geologische wandel- en fietsroutes van de Geologische Dienst Nederland. Hiermee wil de Geologische Dienst Nederland je op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de Nederlandse ondergrond en zijn invloed op het huidige landschap.

De beschrijving van de route begint met een algemene inleiding. Deze geeft je snel een uitleg over het ontstaan van het landschap, zoals je dat al fietsend tegenkomt.

Heuvelrughike-etappe 3 Soesterberg-Doorn
Vandaag loop je een groot deel van de dag in het spoor van de Fransen. Napoleons soldaten kozen namelijk de heide bij Zeist uit om hun kamp op te slaan. Er was
voldoende ruimte om te manoeuvreren en er was schoon drinkwater. En zonder de Fransen waren het dorp Austerlitz en die beroemde Pyramide er niet geweest. Na dit historische hoogtepunt vindt je nog een groot aantal prachtige landgoederen op je pad. Bij de aanleg hiervan speelde de natuur een cruciale rol. Na het passeren van de spoorlijn en de snelweg A12 wacht je nog een sportieve uitdaging om de hoogte van de Maarnse Berg te beklimmen.

zie verder
. beschrijving

18 km

Heuvelrughike-etappe 4 Doorn-Amerongen
De vierde etappe brengt je via oude landgoederen tot diep in de Kaapse bossen. Het uitzicht vanaf uitzichttoren 'De Kaap' strekt nog veel verder. Het rivierlandschap, dat op etappe 4 en 5 nooit ver weg is, ontvouwt zich hier voor je ogen. Verderop biedt het Leersumse veld volop variatie in natte en droge bodems met een grote diversiteit aan flora en fauna. Je vindt er tussen de lanen van de oude buitenplaats uitgestrekte heidevelden met grote vennen. Het schitterende open en waterrijke landschap is van groot belang voor de biodiversiteit in het gebied. Om Amerongen te bereiken wacht je daarna nog een sportieve klim over de Zuylenstijnse berg naar de andere zijde van de Heuvelrug.

zie verder
. beschrijving

19 km

 

Deelgebied Lek en Kromme Rijn

Geopad 180a-Houten
Oud Wulven-Brinkroute
Deze wandelgids gaat met name over het sterk verstedelijkte Utrechtse dorp Houten dat op een vrij brede gordel enkele duizenden jaren oude zandige afzettingen van het rivierengebied is gelegen.

Deze route leidt eerst naar een vlak ten noorden van de bebouwde kom gelegen lommerrijke zone die tot het voormalige landgoed Oud Wulven behoorde. Na het passeren van een groenzone met een beekachtige wetering loopt de route langs enkele antieke boerderijen en landhuizen naar het deels om een plein gelegen oude dorpscentrum van Houten. 

 

Geopad 180b-Houten
De Schonauwen-Loerikroute
Door het volgen van de Schonauwen –Loerikroute krijgt men een representatief beeld van het jongere, zuidoostelijk deel van Houten. De meest opvallende historisch interessante plekken zijn er het kasteelterrein van Schonauwen en de restanten van de buurtschap Loerik. Vanwege de bouw van de wijk werden er echter de enigermate op een Romeins castellum lijkende rechthoekige stationsbuurt en de vijfhoekige aarden omwalling gepland die de aanwezigheid van een antieke verdedigingslinie suggereert.

 

Geopad 181-stad Utrecht
Binnengrachten van Utrecht

De unieke kenmerken van de middeleeuwse Utrechtse stadskern die zich onderscheidt doordat nergens anders in vroeg historische tijd grootschalig op dezelfde wijze werd omgegaan met de mogelijkheden die verzandende grote meanders van een riviervlakte de handel, scheepvaart, andere economische activiteiten en de bewoonbaarheid nog boden. De resultaten daarvan zijn vooral te zien langs een tweetal reeksen stadsgrachten, waarover ook een wandelroute wordt beschreven.

 

Geopad 182-stad Utrecht
Minstroom en Oude Vecht
Onderwerp zijn de restanten van de waarschijnlijk oudste bovenloop van de Vecht en haar naaste omgeving. De later deels verdwenen en gekanaliseerde waterloop was lang bekend als de Oude Vecht maar werd althans ten dele ook de Minstroom genoemd.

 

Het Kromme Rijn pad
Het wandelpad leidt u over een afstand van 29 kilometer door een schitterend gebied midden in de provincie
Utrecht. Omdat de wandelmogelijkheden in deze streek beperkt waren heeft de provincie dit initiatief in 2003
ter hand genomen. Dat heeft geleid tot een nieuwe, doorgaande route langs de Kromme Rijn.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

31,3 km

Oostbroek-Melkspoor
Bloemrijke graslanden tussen oud loofbos, moerassen en een kloostertuin. Landgoed Oostbroek vormt een oase aan rust tussen de drukte van de A28 en het UMC Utrecht. Hier kunt u ontsnappen aan de drukte van alledag. Het landgoed is uitermate geschikt voor een korte wandeling of een picknick in het gras. Deze wandelroute gaat door het rustige deel van landgoed Oostbroek. 
Bron: Utrechts Landschap

zie verder ...
. GPS tracking

1,0 km

Niënhof-Ringslangroute
De Niënhof kenmerkt zich door weidegebieden en loofbos. Het ligt langs de Kromme Rijn en vormt een pleisterplaats voor de ringslang, smaragdlibel en ijsvogel. Het hoogopgaande essenbos laat veel licht door, waardoor er een rijke ondergroei is. In het gebied liggen enkele akkers die aantrekkingskracht hebben op de patrijs.
Bron: Utrechts Landschap

zie verder ...
. GPS tracking

2,5 km

Langbroekerweteringgebied
Rondwandeling vanuit Cothen door het Langbroekerwetering gebied en een stukje Oude Rijn.

zie verder ...
. GPS tracking

16,0 km

Langbroek- 4 wandelingen
Voor de wandelliefhebbers zijn er in en rond Langbroek nieuwe mogelijkheden bijgekomen om mooie wandelingen te maken. De routes leiden u langs kastelen en ridderhofsteden door een afwisselend landschap van weiden en bossen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn. De vier wandelingen zijn afzonderlijk te lopen, maar u kunt ze ook met elkaar of met andere wandelpaden combineren.
Bron: Stichting Nederlangbroekse Kastelenpad

zie verder ...
. GPS tracking

ca. 6 km

 

Fietsen door verdwenen rivieren
Aardkundige fietsroute-Rondje Houten
In deze fietsroute rondom het dorp Houten wordt stilgestaan bij de vorming van het landschap in de directe omgeving van het dorp Houten en wat de rol van de rivieren hierbij was. 

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

20,5 km

 

Fietsen door verdwenen rivieren
Aardkundige fietsroute-Schalkwijk
Tijdens het fietsen van deze route zult u het landschap rondom Schalkwijk en Tull en 't Waal een stuk beter leren kennen. Met name hoe het rivierenlandschap hielp om het land te verdedigen, hoe de rivier de bodem laat golven en welke wielen nooit onder uw fiets passen.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

18,3 km

 

Fietsen door verdwenen rivieren
Aardkundige fietsroute-Rondje Bunnik
Het dorp Bunnik ligt op de stroomrug van de Kromme Rijn.Dit Rivierenlandschap was uitermate geschikt voor bewoning. De hoger gelegen, zandige stroomruggen werden in gebruik genomen als akkerland (engen) terwijl de nattere, lager gelegen kommen geschikt waren als hooiland.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

21,8 km

 

Fietsen door verdwenen rivieren
Aardkundige fietsroute-Rondje Werkhoven
Werkhoven ontstond op een hoger gelegen zandige oeverwal langs een inmiddels afgesneden meander van de Kromme Rijn. Dat Werkhoven van oudsher een boerendorp is, is nog steeds goed te zien aan de vele boerderijen rondom de Brink.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

13 km

 

Fietsen door verdwenen rivieren
5000 Jaar riviergeschiedenis
Bij deze lus rond Houten staan de stroomruggen van de voorlopers van de Rijn centraal. Waar en wanneer stroomden hier rivieren en wat vinden we er nog van terug.

zie verder ...
. uitgebreide toelichting
. GPS tracking

19,9 km

 

Rondje Wijk bij Duurstede-Cothen-Langbroek
Route langs buitens, boerderijen en water,rust en ruimte.
Bron: Natuurhuisje.be

zie verder ...
. GPS tracking

22,9 km

 

Interessante informatie over dit deelgebied
-   TELLURIS-KrommeRijnstreek-gedetailleerde gebiedsbeschrijving

Deelgebied Heuvelrug Zuid

Geopad 076-Amerongen
de Hoge Ginkel
De Hoge Ginkel is onderdeel van een groot bosrijk plateau met lage welvingen. De ondergrond werd er door en tussen twee kleine ijslobben opgestuwd. Zijn plateauachtig karakter kreeg het gebied echter doordat het ijs de opgestuwde afzettingen ook overdekte en de bovenzijde ervan toen vrijwel vlak schaafde.

 

Geopad 077-Amerongen
de Vlakke Berg
Het gebied ligt op en bij een stuwwalgedeelte uit de voorlaatste ijstijd. Kenmerkend hiervoor zijn plateauachtige rugsystemen. De Vlakke Berg domineert het noordelijk deel van het gebied. Hij werd vormgegeven door de twee kleine ijslobben die vanuit de Gelderse Vallei naar Leersum en Elst opdrongen.

 

Geopad 078-Amerongen
de Amerongse Berg
Het wandelgebied is een grotendeels bebost terrein direct ten noordoosten van het dorp Amerongen. De ondergrond is het hoogste door Scandinavisch landijs gevormde stuwwalgedeelte van de Utrechtse Heuvelrug waar een afzonderlijke hoogte tot zo'n 69 meter boven N.A.P. reikt.

 

Geopad 080-Amerongen
de Rojesteinse Berg
De Rojesteinse Berg behoort tot de hoogst gelegen delen van de Utrechtse Heuvelrug. Aan de noordzijde wordt de hoogte geflankeerd door een enkele tientallen meters lager gelegen terrasachtig gebied. Een zich in zuidelijke richtingen uitbreidende Scandinavische landijskap was in de voorlaatste ijstijd verantwoordelijk voor het ontstaan van de hoogten door de laagpakketten die het tegenkwam weg-en op-te schuiven. Smeltwater zorgde nadien voor het ontstaan van enkele valleien met dalletjes.

 

Geopad 079-Elst
de Galgenberg
Het wandelgebied is een grotendeels bebost terrein. De ondergrond bestaat er uit afzettingen die door een kleine ijslob naar het zuiden en zuidwesten werden (op)geschoven. Middenin het aldus gevormde stuwwalgedeelte werd een dwarslaagte door smeltwater vergroot. Elders vormde smeltwater dalletjes tussen uitlopers van het stuwwalgedeelte ten oosten van de pas. In het zuidelijk deel van het gebied herinneren enkele grafheuvels aan de activiteiten van de prehistorische mens.

 

Geopad 081-Elst
De bossen van de Elster Berg
Door de wandeling leren we de Elsterberg kennen als een welvend, bosrijk stuwwalgedeelte met
zowel naaldhoutplantages als eikenstrubben met hier en daar heidevelden. Het meest tot de
verbeelding spreekt het uitzicht boven aan de noordflank van de berg. In contrast daarmee ligt onder
aan de heuvel een terras van smeltwater- en windafzettingen met duinruggetjes en de vochtige laagte
van het Egelmeer.

 

Leersum en omgeving
De grote variatie aan flora maakt de Utrechtse Heuvelrug tot een interessant fietsgebied. Deze fietsroute voert je onder andere door de Plantage Willem III en de Remmerdense Heide, door één van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug Het Amerongse Bos, door het Landgoed Hoge Ginkel en door één van de mooiste heideterreinen van de provincie Utrecht, Het Breeveen.
Bron: MultiFrib

zie verder ...
. GPS tracking

51,6 km

 

Geopad 072-Leersum
Op en om de Donderberg
Het bosrijke wandelgebied ligt op een min of meer plateauachtig smal stuwwalgedeelte aan de noordkant van Leersum. De ondergrond bestaat er vrijwel geheel uit door landijs opgestuwde afzettingen. Aan de westkant van het gebied vergrootte smeltwater van het landijs een pas tot een zowel brede als diepe laagte die later De Darthuizerpoort werd gedoopt.

 

Geopad 075-Leersum
het Zuylensteinse Bos
Het bosrijke wandelgebied ligt op een plateauachtig stuwwalgedeelte ten noordoosten van Leersum. Even ten westen en oosten van het wandelgebied vergrootte smeltwater van het landijs dwarslaagten van het stuwwallichaam tot een pas. Elders zorgde smeltwater voor het ontstaan van enkele geulen en dalletjes. Bovendien vormde het waarschijnlijk de bovenaan de stuwwalflanken voorkomende kommetjes. Daar worden overigens ook prehistorische grafheuvels aangetroffen.

 

Geopad 091-Overberg
de Heideveldjes bij Overberg
Het wandelgebied is een grotendeels met bos en heide begroeid enigszins geaccidenteerd gebied ten westen van Veenendaal. Ruggetjes en grilliger reliëf van droge zandgronden verlevendigen er een uitgestrekt terras onderlangs de Utrechtse Heuvelrug. De ondiepe ondergrond bestaat er gedeeltelijk uit grindhoudende zanden die door ijs- en sneeuwsmeltwater werden aangevoerd en afgezet.

 

Geopad 082-Rhenen
het Prattenburgse Bos
Het wandelgebied omvat de hogere delen van het Prattenburgse Bos. De ondergrond bestaat er uit
(rivier)afzettingen van het zich steeds verder uitbreidende Scandinavische landijs. Dit gebeurde zo'n 130.000 jaar geleden toen het landijs vanuit de Gelderse Vallei in zuidwestelijke richtingen (op)schoof. Het Prattenburgse Bos is genoemd naar het oude landgoed waar het is gelegen. De hooggelegen gronden van de stuwwal waren er eeuwenlang vrijwel geheel begroeid met heide. Voornamelijk in de 19de eeuw is deze echter vrijwel geheel herbebost. Het huidige landhuis van Prattenburg,
onderaan de noordelijke stuwwalflank, dateert van 1887.

 

Geopad 083-Rhenen
de omgeving van het Egelmeer
Door de wandeling leren we het Egelmeer en omgeving kennen als een afwisselend natuurrijk landschap met over het algemeen tamelijk kleinschalig reliëf. Behalve de intimiteit van een gevarieerde en al vrij oude bosvegetatie zien we stukken cultuurland en een ven.

 

Geopad 084-Rhenen
de Buurtse Berg
De Buurtse- en Sparreboomse Berg zijn een deel van een vrij imposant plateauachtig rugsysteem, dat zowel door microreliëf als enkele dalletjes wordt verlevendigd. Verder is het door een verscheidenheid aan vrij oude bosvegetaties begroeid.
Beide hoogten zijn kruinen van een nw-zo georiënteerd plateauachtig stuwwalgedeelte uit de voorlaatste ijstijd. Het bestaat uit overwegend grindrijke (rivier)afzettingen uit de Gelderse vallei die toen scholsgewijs door Scandinavisch landijs werden opgeschoven. Enkele zijtakken van het rugsysteem lopen in de richting van het rivierengebied.

 

Geopad 085-Rhenen
de Remmerdense Heide
Het bij Elst op een zuidwestelijke flank van de Utrechtse Heuvelrug gelegen gebied omvat de aan elkaar grenzende terreinen Remmerden en Plantage Willem III. Beide terreinen verschillen nogal van karakter. Ze hebben echter met elkaar gemeen dat hun reliëfkenmerken voornamelijk in de beide laatste ijstijden ontstonden. Remmerden ligt voornamelijk op een wnw-ozo georiënteerd stuwwalrugsysteem uit de voorlaatste ijstijd, bestaande uit toen scholsgewijs door Scandinavisch landijs opgeschoven, overwegend grindrijke (rivier)afzettingen.

 

Geopad 086-Rhenen
het Remmersteinse Bos
Het wandelgebied is een deel van de bosrijke Utrechtse Heuvelrug dat ongeveer drie kilometer van de oude stad Rhenen is gelegen.
Aan de zuid-zuidoostkant scheidt een vrij diepe vallei het plateau van andere stuwwalculminaties. Zowel deze vallei als enkele dalletjes aan de noordkant van het plateau zijn door smeltwater geaccentueerde laagten van de stuwwal. Bovenaan de westelijke flanken van het plateau liggen enkele grafheuvels, terwijl elders lokaal allerlei ander microreliëf voorkomt. Het op de meeste plaatsen al vrij oude bosgebied is ontsloten door een netwerk van rechte of bochtige lanen en paden van sterk uiteenlopende lengte.

 

Geopad 087-Rhenen
de Thymse Berg
Het wandelgebied ligt direct ten noordwesten van Rhenen op een relatief smal maar markant deel van de Utrechtse Heuvelrug, dat als een banaan het meest zuidwestelijk deel van de Gelderse Vallei markeert. In het wandelgebied manifesteert deze stuwwal zich als een gelede plateauachtige rug waarvan de hoogste delen tot circa 47 meter boven N.A.P. reiken. Daarbij worden de culminaties van de rug van elkaar gescheiden door min of meer markante dwarslaagten, die smeltwater van het ijs vergrootte tot valleien.

 

Geopad 088-Rhenen
de oude stad Rhenen
Het oude stadje Rhenen ligt geheel op de langste stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug die ter plekke van het stadje tot ruim vijftig meter boven N.A.P. reikt. De stadskern ligt op de zuidelijke flank van het plateau en breidde zich later in noordelijke richtingen uit. Hierbij werd de stuwwal uiteindelijke over zijn volle breedte in beslag genomen. Het is dan ook geen wonder dat in de stad over korte afstanden hoogteverschillen van zo’n 40 meter voorkomen. Aan de zuidzijde wordt Rhenen begrensd door het laaggelegen rivierengebied, waar de Rijn slechts door een zone uiterwaarden van de stadskern is gescheiden.

 

Geopad 089-Rhenen
de Laarsenberg
Oostelijk van Rhenen eindigt de primair door landijs gevormde Utrechtse Heuvelrug met een vrij groot plateau, dat aan de zuid- en zuidoostzijde door de grote rivieren werd ondergraven.Het wandelgebied ligt op het als de Laarsenberg bekende, noordelijke deel van het plateau waarvan een afzonderlijke culminatie tot 48 meter boven N.A.P. reikt. Her en der herinnert microreliëf aan complexen omwalde akkertjes uit de ijzertijd.

 

Geopad 090-Rhenen
Grebbeberg

Het hooggelegen wandelgebied ligt even ten oosten van Rhenen ten zuiden van de Grebbeweg. De verreweg langste door Scandinavisch landijs opgeschoven stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug eindigt er met een plateau dat aan de zuid en zuidoostzijde door de grote rivieren werd ondergraven.De oppervlakte van het plateau vertoont een drietal ongeveer 47 meter boven N.A.P. gelegen afzonderlijke culminaties, waarvan de Heimen- en Grebbeberg in het wandelgebied zijn gelegen.

Amerongse Bovenpolder
Tussen het voormalige steenfabriekterrein bij Elst en de stuw van Amerongen/Maurik ligt de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaard is in het kader van het project Noordoever Nederrijn geleidelijk omgevormd tot natuurreservaat. Vanaf het uitkijkplatform heeft u een prachtig zicht op de Bovenpolder, de Nederrijn en Kasteel Amerongen.
Bron: Utrechts Landschap

zie verder ...
. GPS tracking

6,0 km

Amerongse Bovenpolder-Laarzenpad
Laarzenpad door de uiterwaarden van de Lek, met in de zomer prachtige bloemen en bijzondere broedvogels. Gesloten van 1 oktober tot 1 april. Erg leuke en mooie route. Dwars door de weilanden, bijzonder om zo tussen de dieren door te lopen, die overigens erg rustig zijn en gewoon blijven liggen/staan. 
Bron: Staatsbosbeheer

zie verder ...
. GPS tracking

4,1 km

Palmerswaard
In de Palmerswaard vindt u prachtige riviernatuur. Het gebied is in 2016 opnieuw ingericht om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van waterveiligheid. De uiterwaard ligt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. De overgang tussen hoog en laag wordt gevormd door een steilrand van 10 meter. Langs de steilrand zijn in 2016 een aantal poelen gegraven. In datzelfde jaar is een nevengeul gegraven, die diverse vissen de mogelijkheid geeft om te paaien en op te groeien.
Bron: Utrechts Landschap

zie verder ...
. GPS tracking

2,0 km

Rondje Plantage Willem III
Plantage Willem III ligt op de glooiende zuidflank van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Gallowayrunderen en schapen grazen er nu op een uitgestrekt schraal-graslandgebied dat langzaam afhelt naar de Rijn in het zuiden. Boomgroepen, bosjes en lanen herinneren aan de grote tabaksplantage die hier omstreeks 1855 werd aangelegd.

zie verder ...
. GPS tracking

28,6 km

 

van Grebbelinie naar Pantherstellung
Knooppunt fietsroute van fietsen123.nl over Rhenen, Valleikanaal, Veenendaal , , Emminkhuizen en Overberg.

Heuvelrughike-etappe 5 Amerongen-Rhenen
Vlak nadat je Amerongen en de oevers van de Nederrijn achter je hebt gelaten, sta je al op het hoogste punt van de Heuvelrug. De Amerongse berg is dan wel het hoogste punt, het beste uitzicht krijg je elders. Bijvoorbeeld iets verderop, waar je vanuit het middenpunt van het Sterrenbos in noordelijke richting een prachtige zichtlijn naar Veenendaal en de Gelderse Vallei hebt. Bij Kwintelooijen kijk je van bovenaf hoe de mens en de natuur bezit nemen van een oude zandafgraving. En op de Remmerdense heide bij de oude tabaksplantage Willem III, wordt je getrakteerd op een schitterend breed vergezicht over het rivierenlandschap. Tot slot, nadat je Rhenen bent gepasseerd, sluit je af met een spectaculair uitzicht over de Blauwe Kamer, het rivierenlandschap van de Betuwe en het Fort aan de Grebbe. Kortom, een dag vol hoogtepunten als waardige afsluiter van de Heuvelrughike.

zie verder
. beschrijving

20 km