Opgravingen

bijgewerkt 30-08-2021

De wikkeldraadbekercultuur of wikkeldraadcultuur is een archeologische cultuur van de vroege Bronstijd in Nederland en Noordwest-Duitsland. De cultuur is vernoemd naar de wikkeldraadbeker of wikkeldraadpot. De cultuur volgt op de klokbekercultuur uit de Kopertijd. Wikipedia en Tijdmachine Oosterhout

 

 

Met de Hilversumcultuur wordt een prehistorische cultuur uit de vroege en midden-bronstijd (1800 - 1200 v.Chr.) aangeduid, naar aanleiding van het aardewerk dat in Hilversum en omgeving is gevonden. Kenmerkend voor de Hilversumcultuur zijn eenvoudige, tonvormige en dikwandige urnen. De versiering bestaat meestal uit vinger- en nagelindrukken op de rand, gecombineerd met afdrukken van touw. 

20-01-2015
Leersum, Middelweggebied

bron: BAAC
In het plangebied Middelweggebied te Leersum (provincie Utrecht) heeft BAAC een archeologische opgraving uitgevoerd. De reden voor het archeologisch onderzoek was de geplande nieuwbouw van een aantal woningen. Tijdens eerder onderzoek op deze locatie waren aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van meerdere huisplaatsen uit de ijzertijd. Tijdens de opgraving zijn tot verrassing van de onderzoekers niet alleen bewoningsresten uit de ijzertijd gevonden, maar ook uit de vroege bronstijd, Romeinse tijd en Merovingische tijd. Daarnaast is sprake van enkele losse vuursteen- en aardewerkvondsten uit het laat-neolithicum tot de (vroege) bronstijd. zie verder

 

05-03-2017
bron: Volkskrant
13.000 jaar oud bos verstopt onder veen
Dat de vondst van het bos bijzonder is, blijkt wel uit het grote aantal onderzoeksinstituten dat zich inmiddels op de bomen heeft gestort. Wetenschappers uit Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Wageningen en Groningen werken aan de analyse en datering van de bomen en aardlagen. De bomen komen dan ook uit een interessante tijd. Ze maakten de inval van de Jonge Dryas mee: de laatste oprisping van de laatste ijstijd, toen de temperatuur in een tamelijk warme periode plotseling opnieuw kelderde.
Door de goed geconserveerde boomringen kan deze vondst wel eens heel belangrijk worden. Uit pollenonderzoek is bekend dat er in deze tijd dennenbossen voorkwamen maar boomstammen uit deze tijd zijn zeldzaam.
Toen het oerbos ontstond was Nederland een soort poolwoestijn, die langzaam maar zeker weer begroeid raakte.  Het was de tijd van de rendierjagers. zie verder

 

23-06-2017
Fort Vechten
bron:BAAC
Voor de aanleg van een nieuwe toegang tot het 19e-eeuwse Fort bij Vechten, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zou de grondwal rond het fort doorsneden worden. Hierbij zou ook de bodem ónder de grondwal geroerd worden, wat een bedreiging vormde voor de aanwezige archeologische resten. Het onderzoeksgebied ligt ca. 500 m ten oosten van het Romeinse legerkamp, of
castellum, bij Vechten, Fectio genaamd. Dit kamp is aangelegd rond het begin van de jaartelling, direct ten zuiden van de toenmalige Rijnloop, de Oudwulverbroek, op de buitenbochtoever van een grote meanderbocht. Rondom het castellum Fectio bevond zich een zuidelijk en oostelijk kampdorp, de vicus , waar de vrouwen en kinderen, maar ook ambachts- en kooplieden gevestigd waren. zie verder

 

2014-2019
Park Reehorst in Ede
bron: RAAP
Dankzij de ligging onder sportvelden waren de archeologische vondsten en sporen zeer goed bewaard gebleven. Ze varieerden van vuurstenen werktuigen uit de steentijd (rond 2000 voor Chr.), resten van een gehucht uit de ijzertijd (vanaf circa 200 voor Chr. tot het begin van de jaartelling), sporen van grote boerderijen, bijgebouwen en waterputten uit de middeleeuwen (900 tot 1200 na Chr.) tot loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Op korte afstand van de boerderij-sporen uit de ijzertijd zijn ook (crematie)graven gevonden. zie verder

 

2015 tot heden
Staringlaan in Soest

bron: Jan Sevink e.a.
Een grote opgraving waarbij de laag uit het Mesolithicum (met duizenden vuurstenen artefacten) en een heleboel haardkuilen zat in de bovenzijde van de podzol. Erop lag een pakket stuifzand met fraaie karrensporen. Het Museum Soest heeft een expositie over die site met veel vondsten. zie verder

 

 

21-06-2020
bron: NOS en foto van Landschap Erfgoed Utrecht
Speurwerk duizenden hobbyarcheologen leidt tot nieuwe inzichten
Ruim 5000 Nederlanders hebben tijdens de coronacrisis gezocht naar prehistorische grafheuvels en akkers op de Utrechtse Heuvelrug. Gewoon vanachter hun computer via zeer gedetailleerde hoogtekaarten van het gebied. De zoektocht leverde ook nieuwe inzichten op. Naast dat er honderden nieuwe grafheuvels zijn gezien op de kaarten, blijkt de Utrechtse Heuvelrug in de IJzertijd, van zo'n 800 voor Christus tot aan het begin van onze jaartelling, bezaaid te zijn geweest met akkercomplexen. De Utrechtse Heuvelrug moet wel dichtbevolkt zijn geweest, veel dichter dan we ooit dachten. zie verder

 

25-06-2020
Waterschap doet bijzondere vondst bij boring Horstermeerpolder
bron: Het Parool
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft eind vorig jaar een bijzondere vondst gedaan. Tijdens een proefboring bij de Horstemeerpolder, tussen Amsterdam en Hilversum, is een mammoetkies gevonden.
De kies werd eind vorig jaar al gevonden, maar het was niet meteen duidelijk dat het om een mammoetkies ging. In samenwerking met specialisten van de Universiteit Leiden is nu vastgesteld dat het gaat om de achterste kies uit de onderkaak van de ‘steppemammoet’. Een reusachtig dier - maximale lengte zo’n 4,5 meter - dat ongeveer 800.000 jaar geleden op aarde rondliep. zie verder

 

Emeritus hoogleraar Jan Sevink neemt monster.

24-03-2021
Terug in de IJstijd met zeldzame Vuursche Veenlaag
bron: Gooi en Eemlander
Wetenschappers zijn in een metersdiepe bouwput gedoken om monsters te nemen bij een monumentale boerderij aan de 300 Roedenlaan. Zij zijn gestuit op een veenlaag uit de IJstijd van naar schatting dertien- of veertienduizend jaar geleden. Die zeldzame vondst geeft een beeld van de begroeiing in een kortdurende warmere periode die abrupt stopte. Een verhaal over klimaatverandering.
zie verder