Geo hotspots-Laagte van Pijnenburg

bijgewerkt 10-08-2021

Baarn

Geopad 093-Baarn
Toeristisch-educatief boeien vooral de structuur en ligging van het dorp, het reliëf van de kleine stuwwal waarop de villaparken zijn gelegen en de architectuur van de oudere bebouwing. Enkele uit buitens voortgekomen parken, oude lanen en een paar recent gerealiseerde inbreidingen zijn trouwens ook bezienswaardig. zie verder

 

Geopad 094-Het Baarnse Bos
Intrigerende geofenomenen bleken vooral een midden in het bos gelegen stuifdalletje en de waarschijnlijk door opschaling van een kwelkrater ontstane ronde vijver. Cultuurhistorisch waardevol zijn met name de deels uitstralende en locaal geometrische lanenpatronen. zie verder

 

Geopad 095-De Blauwe Koepel bij Baarn
Grotendeels op een stuwwalzoomterras en op de westflank van de Baarnse stuwwal gelegen, plaatselijk enigszins geaccidenteerd gebied. In het oosten enkele groepen ronde kuilen en een rond heuveltje. In het uiterste westen een door enkele groepen ronde kuilen verlevendigd zandruggetje en een rivierachtig vijvertje. zie verder

 

Geopad 096-Het Roosterbos bij Baarn
Stuwwal en sneeuw/ijssmeltwaterdal. Zuidwestelijk deel van de kleine Baarnse stuwwal, met enkele groepen ronde kuilen, drie vrij markante grafheuvels en in het uiterste zuidwesten enige trogachtige uitwaaiingslaagten. zie verder ...

 

Geopad 097-Het staatsbos De Hooge Vuursche
Op veel plaatsen reliëfrijk gebied met enkele waarschijnlijk door winderosie ontstane diepe kloofachtige laagten.   zie verder ...

 

Geopad 098-Het Paardenbos bij Baarn
Waar de wind met zand speelde en voor allerlei imposant reliëf zorgde. zie verder ...

 

Geopad 099-Het bosgebied De Zeven Linden bij De Hooge Vuursche
Op het oostelijk deel van de lage Vuurscher stuwwal gelegen bosgebied met enkele groepen kommetjes, een grotere ronde terreindepressie en enkele oorspronkelijk mogelijk ronde, met elkaar vergroeid lijkende kuilen.
zie verder

 

Geopad 100-Het bosgebied ’t Hooge Erf bij De Hooge Vuursche 
Stuwwal (geïsoleerd) en sneeuw/ijssmeltwaterdalen. Grotendeels op de lage Vuurscher stuwwal gelegen gebied met enkele kommetjes en grafheuvels. In het westen een stuwwalzoomterras, waarvan het oppervlak wordt verlevendigd door jonge windvormingen. zie verder

 

Geopad 101-Het Beukenwoud benoorden Lage Vuursche 
Een slechts weinig geaccidenteerd gebied onderaan de zuidwestflank van de lage Vuurscher stuwwal. Bij de noordoostrand ervan liggen enkele grafheuveltjes. zie verder

 

Geopad 102-De Stulp ten oosten van Lage Vuursche 
Een enigszins verstoven deel van een stuwwalzoomterras met talrijke stuifbanken en -plateautjes, waartussen ook enkele dalachtige laagten ontstonden. In het uiterste zuiden de langgerekte ondiepe terreindepressie van het Pluismeer. zie verder ...

 

Geopad 127a-Kloosterlaanroute bewesten Lage Vuursche
Plaatselijk enigszins verstoven oude windvormingen. Door de verstuivingen ontstond markant microreliëf met klifjes en kleine trog- of dalachtige laagten. zie verder

De Bilt

Geopad 111-De Ridderoordse bossen bij Bilthoven
In het gebied waren fijnzandige windafzettingen uit de laatste ijstijd de afgelopen eeuwen onderhevig aan verstuivingen. Hieraan herinneren allerlei typen jonge windvormingen met een veelal grillig reliëf. Daartoe behoren ook enkele ovale laagten en door klifjes omgeven kleine bekkens. De met name in het noordwestelijk deel van het gebied vrij talrijke kommetjes zijn mogelijk echter op een andere wijze ontstaan. zie verder

 

Geopad 127b-Koudelaanroute bewesten Lage Vuursche
Plaatselijk enigszins verstoven oude windvormingen. Door de verstuivingen ontstond markant microreliëf met klifjes en kleine trog- of dalachtige laagten. zie verder

Soest

Geopad 115-De Zoom bij Den Dolder en Soest 
Markante stuifkliffen, tussen de spoorlijnen een paar evenwijdige rechte stuifdijkjes. zie verder

 

Geopad 119-De deels bebouwde stuwwal bij Soest en Soester Eng
Op het stuwwalletje intrigeren vooral de ligging en aanwezigheid van de afzonderlijke hoogte, die bekend is als de Lazarusberg. Cultuurhistorisch van belang zijn zowel de restanten van een eeuwenoud akkercomplex als een grafheuvel en hol weggetje bij de zuidrand van de kleine heuvelrug. zie verder

Zeist

Geopad 114-Het bos benoorden Den Dolder 
Complex markante (barrière)duinen, dat een laagte met een stuifrichel omsluit. Elders locaal groepen stuifbanken. zie verder ...

 

Geopad 128b-de Vijverhofroute bezuiden Lage Vuursche
Het oppervlak van oude windvormingen vertoont er enkele zw-no georiënteerde welvingen.