Factsheet Bethunepolder

Deelgebied: Vecht en Plassen
Landschapstype: VEEN landschap

 

WAARDEN:
Geo
geologisch De ondergrond van de polder bestaat uit zand en is gevormd tijdens de Pleistocene ijstijden. Het daarop volgende landschap ontstond na de laatste ijstijd, het Holoceen, die ca. 10.000 jaar geleden afliep. Toen steeg het waterpeil en begon de veenvorming.
geomorfologisch Invloed van de mens: vervening in de Middeleeuwen die later leidde tot het ontstaan van een waterplas.
hydrologisch Kwelpolder van grondwater vanuit de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug via de zandondergrond.
Cultuur Historisch
cultuur algemeen (architectuur e.a.) Oude gemaal aan de Machinekade: gebruiksgereed industrieel monument.
archeologisch
infrastructureel Mislukte landbouwpolder van 1880 -1930 als gevolg van overvloedig kwelwater.
militair Onderdeel van het inundatiegebied van de Hollandse Waterlinie.
immaterieel
Natuur maaiveldhoogte
landschap Moerasachtige polder te midden van veengebieden en plassen.
ecosysteem Bijzondere planten en diersoorten; in het noordoosten elzenbroekbos en rietlanden.
Betekenis
wetenschappelijk Onderzoek waterbeheer en natuurontwikkeling.
educatief Gebiedsbeschrijving en uitleg via websites en bebording.
recreatief/toeristisch
economisch Sinds 1930 uniek drinkwatergebied van 535 hectare: nergens anders ter wereld welt zoveel grondwater op als hier, namelijk 34 miljoen kubieke meter water per jaar. 25 miljoen ervan wordt gebruikt als drinkwater voor Amsterdam, d.w.z. een derde van de behoefte van de stad. Het zuurstofarme water is gemiddeld 50 jaar oud en van uitmuntende kwaliteit en wordt ook door frisdrankfabrikanten gebruikt.
Niveau
internationaal Gezien unieke waterwinning.
nationaal Gezien unieke waterwinning.
regionaal/lokaal Gezien unieke waterwinning.
Beheertype
bescherming Natura 2000 gebied en Natuurnetwerk Nederland. Als drinkwater- en natuurgebied ook beschermd; als grondwaterbeschermingsgebied strenge regels tegen verontreinigingen.
duurzame ontwikkeling Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (waterschap) heeft in samenwerking met belanghebbende organisaties een watergebiedsplan ten behoeve van duurzaam gebruik vastgesteld. Het tienjaarlijkse plan is gericht op waterpeil, waterkwaliteit, waterhuishouding en natuurdoelen in en om het gebied.
bedreiging(en) Elektronische waarschuwingssystemen bij eventuele calamiteiten.

 

Achtergrondinformatie o.m.:

  • Veenvorming, Dr. J. Visscher, 1949
  • WUR E-depot: Watergebiedsplan Bethunepolder met kaartbijlagen, nov. 2012
  • Natuurontwikkeling in Oostelijke Vechtplassen, Ecogroen, jan. 2016
  • Beschrijving Vechtplassengebied, Telluris, 2018
  • Tastbare Tijd e.a, Drs. R. Blijdenstijn
  • Landschap Erfgoed Utrecht
  • IVN Vecht en Plassengebied