Geo-Nieuwsbrief 34-november 2022

Van de voorzitter
In de vorige nieuwsbrief stelden we het probleem van het alsmaar verder dalende grondwaterpeil aan de orde en de noodzaak dat peil structureel te verhogen en dus meer water vast te houden. Daar kwam onlangs het nieuws bovenop dat eigenlijk onvoldoende in beeld is hoeveel grondwater waar en door wie opgepompt wordt. Drinkwaterbedrijven (consumenten), de industrie en de boeren zullen echt zuiniger met het grondwater moeten omgaan, we zullen strenge regels moeten stellen aan het grondwatergebruik en het gebruik goed moeten vastleggen.

Met enige regelmaat ontvangen we complimenten en waardering van betrokken individuen en organisaties in het Geopark-gebied. Zo stuurde bijvoorbeeld een van onze trouwe nieuwsbrief-lezeressen ons onlangs een bericht met: ... "Ik hoop met u mee dat het Geopark nog 100 jaar lang met vele vrijwilligers werkzaam zal blijven"... Ook vanuit de provincies ontvingen wij afgelopen weken complimenten en waarderende opmerkingen: "... gedreven vrijwilligers die voor de provincies belangrijke thema’s (o.a. aardkundige waarden, cultuurhistorie, natuur en recreatie) op een enthousiaste manier met elkaar verbinden, het verhaal vertellen en waardevolle producten realiseren. Er is een groot maatschappelijk draagvlak voor het Geopark ..."

Ondanks dit alles hebben de Gedeputeerde Staten van Utrecht, als reactie op onze vraag dit burgerinitiatief de benodigde steun toe te zeggen, tot onze grote teleurstelling, besloten geen steun te verlenen voor het verwerven van de status UNESCO Global Geopark. Als redenen worden genoemd dat daarvoor momenteel onvoldoende bestuurlijk draagvlak is, er twijfels en vragen zijn en veel andere opgaven veel aandacht opslokken. Tegelijk is er gelukkig dus ook veel bewondering voor de enorme hoeveelheid werk die het burgerinitiatief tot op heden heeft verzet, de relevantie en het belang daarvan en het draagvlak dat zij daarvoor heeft weten te realiseren (o.a. inmiddels meer dan 65 Partners). De provincie heeft aangegeven - afgezien van support voor een Unesco-kwalificatie - het werk van het Geopark wèl te willen steunen, ondermeer door de gevraagde 10.000,- bij te dragen aan het Publieksboek dat het Geopark over het gebied gaat maken. De verwachting is dat gedeputeerde Staten van Noord-Holland een dezer dagen overeenkomstig zullen besluiten.

De stichting en haar vrijwilligers werken ondertussen "gewoon" door aan het doel van het Geopark: (h)erkenning van de bijzondere aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden, de betekenis van het water en de rol van de mens en de samenhang van dit alles. Het boven tafel brengen en verspreiden van de verhalen. Zo dragen we bij aan meer bewustwording over onze leefomgeving en het water en stimuleren we duurzame ontwikkeling.

We zijn bezig met de werving van de benodigde gelden voor de Ontdekkaarten en Informatieboekjes over/voor de deelgebieden Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en Regio Amersfoort: Amersfoort, Bunschoten/Spakenburg, Eemnes, Leusden en Woudenberg. Benodigd: 2 x 11.600,-. De eerste 3.500,- is inmiddels toegezegd, door bijdrages van het Waterschap Vallei en Veluwe en het K.F. Hein Fonds.

En we verwelkomen deze keer maar liefst 3 nieuwe Partners: De Historische Vereniging Soest/Soesterberg, de Werkgroep Kromme Rijncorridor en de Gemeente Laren. De Werkgroep Kromme Rijncorridor is ook een burgerinitiatief dat zich zorgen maakt over de biodiversiteit, het landschap en de toenemende recreatieve druk in het gebied tussen Odijk, Bunnik, Utrecht.

De Kromme Rijncorridor is de ecologische verbinding tussen het Kromme Rijngebied en het Vechtplassengebied. In een recent uitgevoerde landschapsstudie worden de zorgen op het terrein van biodiversiteit, landschap en recreatie beschreven en worden oplossingen aangedragen. Het resultaat is weergegeven in de bijgevoegde poster.

De Werkgroep streeft naar een nieuwe balans tussen biodiversiteit, landbouw en recreatie. De studie is aangeboden aan de besturen van de gemeenten, het waterschap en de provincie Utrecht met het voorstel de Kromme Rijncorridor als voorbeeldproject aan te wijzen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak in het kader van "Groen Groeit Mee". Voor het rapport, klik hier.

 


Ook nu weer een zeer lezenswaardig, interessant artikel van Hans Hoes. Deze keer over de kastelen en buitenplaatsen aan de Langbroekerwetering.

Tot slot mochten we afgelopen week de 90-jarige verjaardag van het Goois Natuur Reservaat meevieren, een van onze belangrijkste Partners. Tijdens het symposium "Op weg naar een eeuw Goois Natuurreservaat!" deelden bosecoloog Wouter Delforterie, journalist Joost Huijsing en GNR-medewerkers Peter Kampen en Mirjam de Hiep wat zij zo bijzonder vinden aan dit rijke natuurgebied. Omgevingspsycholoog Agnes van den Berg gaf aan waarom natuur van cruciaal belang is voor volwassenen én kinderen, wat het met ons doet en hoe we er optimaal van kunnen profiteren. En emeritus praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw gaf een indringend beeld van wat er de komende jaren op de regio afkomt en wat we kunnen doen om het Goois Natuurreservaat veilig door het krachtenveld te loodsen van de te verwachten ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Hartelijke groeten,
Marc Hofstra

Nieuwe Partners
De onderstaande organisaties hebben onlangs een Partner- of Steunverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen:

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg is opgericht in 1980 om onderzoek te doen
naar de historie van Soest en Soesterberg en deze geschiedenis vast te leggen.
Dat
gebeurt op vele manieren door o.a. vast ingestelde werkgroepen. Onze website bevat inmiddels al veel historische informatie over onze gemeente. Ook in de komende tijd zijn er nog veel toevoegingen en aanpassingen te verwachten.

 

Werkgroep Kromme Rijncorridor
Het gebied in kwestie is één van de belangrijkste locaties van het habitattype vochtige alluviale bossen met epifytische mossen en lichenen. Daarnaast is het als zeldzaam voorbeeld van eeuwenoud hakhoutbeheer van grote cultuurhistorische betekenis.

Gemeente Laren
Laren is een van de oudst bebouwde plekken in het Gooi. De allereerste mensen die er woonden waren dragers van de zogenaamde trechterbekercultuur, omstreeks 2500 v. Chr. Later kwamen er mensen van Fries-Saksische oorsprong te wonen.

Hoewel aanvankelijk een boerendorp (met de weefindustrie als belangrijke bron van inkomsten), veranderde Laren met zijn dorpsboerderijen, engen en meenten in een kunstenaars- en forensendorp.

Laren is de 7e gemeente die Partner is geworden en de eerste uit Noord-Holland.

Wethouder Jan van Midden van Laren tekent de Partnerverklaring.

Langbroekerwetering
Een bijdrage van Hans Hoes, Vrienden van het Gooi
Als ‘welp’ heb ik in een boerderij bij één ervan gekampeerd in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Ik herinner me mooie kastelen aan een lange weg, met veel nat grasland in de uitgestrekte omgeving. Thans is het een schitterend wandelgebied met veel ongerepte natuur en een aantal (vaak gerestaureerde) landgoederen of de restanten ervan.
Het landschap rondom Langbroek is ontstaan door moeras in cultuur te brengen. Het ligt tussen de Kromme Rijn aan de ene kant en de Utrechtse Heuvelrug, een stuwwal uit de voor-laatste ijstijd, aan de andere kant. zie verder

Symposium Landschap van de Toekomst
De NMU bestaat 50 jaar! Om dit te vieren organiseren we verschillende activiteiten dit jaar. Op 1 december willen we met jullie een reis maken naar de toekomst. Hoe ziet het Utrechtse landschap eruit over 50 jaar, in 2072? Hoe wonen en leven we, werken we en recreëren we? Hoe kijken we dan naar onze straat, onze wijk, ons landschap? zie verder

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?