Geo-Nieuwsbrief 35 -december 2022

Van de voorzitter

De toenemende problemen met ons (grond)water en de noodzaak daar wat aan te doen zijn (h)erkend en opgepakt en hebben geleid tot zeer hoopgevende plannen met ingrijpende maatregelen. De regering heeft in een Kamerbrief laten weten "Water en bodem sturend" te willen maken. Notabene dé hoofdonderwerpen van het Geopark: water en bodem! Verschillende experts zijn blij met de brief. „Het is een schitterend stuk tekst”, zegt Gualbert Oude Essink, hydrogeoloog en grondwaterexpert bij kennisinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht. „De lange opsomming laat zien dat dit een integrale aanpak is, waarbij water en bodem de aandacht krijgen die ze verdienen. Zoveel hangt samen.” Tegelijk kiest de regering ook heel concreet voor "Grondwaterpeil en waterkwaliteit omhoog", iets waar we al langer voor pleiten, ook om de werkelijk zeer onheilspellende achteruitgang van de biodiversiteit te helpen keren. En nu zelfs de beschikbaarheid van voldoende drinkwater van goede kwaliteit onder druk komt te staan wil het kabinet ook dat we veel zuiniger omgaan met drinkwater: Nederland moet 20 procent minder drinkwater gaan verbruiken dan nu (100 liter in plaats van 125 liter per persoon per dag). Nu de uitwerking en realisatie ... Veel werk aan de winkel voor alle betrokkenen: burgers en gebruikers: bewoners, boeren, natuurorganisaties, waterschappen, bedrijven, gemeenten en provincies. Alleen door goede wil en samenwerking gaat dit slagen.

Inmiddels is ook in Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland over mogelijke steun aan het Geopark gesproken. In navolging van Utrecht heeft GS van Noord-Holland besloten "geen structurele steun te verlenen aan de stichting voor het verwerven en continueren van de status UNESCO Global Geopark." En dat terwijl we alleen steun hadden gevraagd om de komende 2 jaar toe te kunnen werken naar een go - no go besluit (om wel of niet een aanvraag voor kwalificatie in te dienen) over 2 jaar en dus niet voor het verwerven en continueren van de status. Met velen van u vinden wij het erg jammer dat deze gevraagde steun nu niet gegeven wordt. Hoe dan ook, de stichting en haar vrijwilligers blijven natuurlijk "gewoon" doorwerken aan het doel van het Geopark: (h)erkenning van de bijzondere aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden, de betekenis van het water en de rol van de mens en de samenhang van dit alles. Het boven tafel brengen en verspreiden van de verhalen. Zo willen we een positieve kracht zijn, waarmee we bijdragen aan meer bewustwording over onze leefomgeving en het water en duurzame ontwikkeling stimuleren.

Naast het al enige jaren geleden door Unesco-gekwalificeerde Geopark De Hondsrug heeft op 25 november jl het andere Geopark-initiatief, collega Geopark Schelde Delta, haar kandidaatstellingsdossier bij het UNESCO Global Geopark Network ingediend. Het initiatief en de aanvraag werden en worden stevig ondersteund door de provincies Zeeland en Brabant. Eerlijk gezegd best een beetje jaloers, maar we hopen uiteraard zeer dat dit Geopark de gewenste Unesco-kwalificatie in de wacht sleept! Nu volgt het proces van goedkeuring.

Van de benodigde 2 x 11.600, - voor de projecten Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en Regio Amersfoort (Amersfoort, Bunschoten/Spakenburg, Eemnes, Leusden en Woudenberg) is nu in totaal 12.000,- toegezegd. Naast het Waterschap Vallei en Veluwe en het K.F. Hein Fonds dragen inmiddels ook het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht en het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland bij.

We doen dit jaar ook een beroep op u. Ook al doen we verreweg het meeste werk met vrijwilligers, er blijven zaken over waar geld voor nodig is (denk aan vormgeving en drukwerk informatiemateriaal, educatie, website etc). We ontvangen geen enkele structurele subsidie. Met deze nieuwsbrief doen wij een beroep op u en zijn we zo vrij u een vrijwillige ”Kerstbijdrage 2022” te vragen die ons helpt op de ingeslagen weg door te gaan. We zijn heel blij met iedere bijdrage, klein of groot. Als u kunt en wilt bijdragen dan graag uw bijdrage overmaken op banknummer NL62 RABO 0322 0867 60 t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, o.v.v. Kerstbijdrage 2022. NB De stichting Heuvelrug Gooi en Vecht is ANBI-erkend, dus giften zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Op 24 november zijn we, tijden een inspirerende conferentie van Groen Groeit Mee, Partner geworden van dit netwerk. Als groen onze kwaliteit is en groei de opgave, dan is het onze opdracht om in elke ruimtelijke ingreep groen en groei met elkaar te verbinden. Groen

Groeit Mee is de afspraak dat we in alle ruimtelijke plannen, projecten en gebiedsontwikkelingen, de groen- en waterontwikkeling evenredig en volwaardig meenemen. 

Afgelopen vrijdagavond was er een leuke en nuttige bijeenkomst in het Groene Huis in Amersfoort met onze Partners IVN-Utrecht en de 8(!) in het Geopark-gebied actieve IVN-afdelingen. We willen volgend jaar in principe iedere maand minstens 1 Geopark-excursie realiseren. IVN en Geopark brengen zo samen steeds meer mensen in contact met de bijzondere waarden van hun leefomgeving.

We namen afgelopen periode ook deel aan de inspirerende symposia van Partner NMU (ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan) en LandschappenNL. Bij de NMU stond de visie op onze toekomst centraal. Durven dromen hoe we het willen hebben en dan bedenken wat er voor nodig is om daar te komen. Voorbeelden: groen tot aan de voordeur en schoon water. En daar zijn burgers hard voor nodig. Bij het symposium van LandschappenNL onder meer aandacht voor de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, hoe de noodzakelijke omslag naar duurzame landbouw te maken en ook hier het belang van het betrekken van burgers.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Fijne dagen en een veilig, gezond en duurzamer 2023 gewenst,

Marc Hofstra

Geopark Schelde Delta
Zoals zij zich zelf voorstellen:

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is een uniek grensoverschrijdend estuarium, een gebied waar de getijden van de Noordzee duwen en trekken aan de loop van de Schelde, en waar zout water in zoet water overloopt.

Met de Schelde als blauwe draad doorheen dit Geopark, is dit gebied zo'n 5.500 km² groot, telt 61 partnergemeenten en om en bij de 1.500.000 inwoners. Het strekt zich uit over de provincies Zeeland en Noord-Brabant in Nederland, en West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen in België. Deze provincies zijn dan ook de initiatiefnemers in dit aspiring UNESCO Global Geopark.

zie verder

Donatie
Vereniging  Vrienden van het Gooi (VVG) doneert €200.000 aan Goois Natuurreservaat (GNR) t.b.v. educatieprogramma. 
Het Goois Natuurreservaat start een geheel nieuw programma rond natuureducatie, natuurvoorlichting en natuurbeleving voor jongeren in het basisonderwijs tot 6 vwo. Dit programma ‘Leren in en over het Goois Natuurreservaat’ is mogelijk gemaakt door een grote bijdrage van de VVG en ontwikkeld in samenwerking met Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Alle drie de partijen zijn Partner van ons Geopark. zie verder

Raadselachtige inkervingen
Hoewel al gepubliceerd in 2021 in Tussen Vecht en Eem door Drs. Sander Koopman en opgenomen in De archeologische kroniek van Noord-Holland 2021 lijkt het ons de moeite waard hiervan kennis te nemen.

Een ingekerfde zwerfsteen in het Pinetum in Hilversum
In november 2021 werd AWN Naerdincklant benaderd door een medewerker van het Pinetum in Hilversum met de mededeling dat men bij werkzaamheden in de tuin een steen had gevonden met een merkwaardig gleuven-patroon, alsof een boer met een trekker er overheen was gereden. De 14 gleuven in de steen zijn aangebrachte geulvormige verdiepingen met een breedte van 1 tot 3 cm, een lengte van 10 tot 20 cm en een diepte van 5 tot 10 mm.
zie verder op blz. 176-178.

Geopark-excursies met IVN
Afgelopen vrijdagavond was er een leuke en nuttige bijeenkomst in het Groene Huis in Amersfoort met onze Partners IVN-Utrecht en de 8(!) in het Geopark-gebied actieve IVN-afdelingen. Na een terugblik en evaluatie van de Geopark-excursies van het afgelopen jaar richtten we de blik vooruit. Over hoe we er voor kunnen zorgen dat in alle afdelingen/deelgebieden volgend jaar 1 of meer Geopark-excursies uitgevoerd gaan worden en wat daar voor info, materialen en bijscholing voor nodig zijn. We willen in principe iedere maand minstens 1 Geopark-excursie realiseren. Het gaat om een bijzondere samenwerking. IVN en Geopark sluiten mooi op elkaars kern en organisatie aan. Zo helpen en versterken we elkaar en brengen we steeds meer mensen in contact met de bijzondere waarden van hun leefomgeving.

Groen Groeit Mee
Deze organisatie, waarvan wij onlangs ook Partner van zijn geworden, kent een breed Partner netwerk.
De overheden: Provincie Utrecht , U10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier Utrechtse waterschappen (vertegenwoordigd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) werken onder regie van de provincie samen aan Groen Groeit Mee.

Naast de overheden zijn ook andere organisaties betrokken, zoals Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Particulier Grondbezit, Vereniging DeltametropoolLTO en de agrarische collectieven.

Groen Groeit Mee pleit niet alleen voor méér groen, maar ook voor béter groen: groen dat bekender is, diverser en makkelijk toegankelijk. Cultuurhistorie en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groen Groeit Mee verbindt de groene programma’s en draagt bij aan herkenbaar erfgoed en cultuur.

Op donderdag 24 november 2022 organiseerde Groen Groeit Mee een werkconferentie: op zoek naar groene doorbraken!

zie verder

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is jarig, 50 jaar!!

50 jaar! Inspiratie door te dromen over de toekomst, groen tot de voordeur, schoon water, de kracht van burgers en de noodzaak voor moedige besluiten.

De NMU heeft voor haar 50-jarig bestaan het Landschap van de Toekomst ontwikkelt. Hoe ziet onze omgeving eruit over 50 jaar? Hoe leven, wonen en werken we dan? Is dat een toekomst waar we naar gaan verlangen? Josja neemt ons mee op reis naar de Utrechtse toekomst, op drie niveaus, buurtniveau, gebouwniveau en landschapsniveau.

De NMU heeft deze toekomst met woord en beeld weergegeven. zie hiervoor

 

LandschappenNL
LandschappenNL is een koepelorganisatie en behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties.

Landschapssymposium Veranderend Landschap, 2 december
Inspirerende verhalen tijdens het Landschapssymposium Veranderend Landschap van LandschappenNL.

Rijksadviseur Landschap Jannemarie de Jonge sprak over de ruimtelijke uitdagingen,

Alex Datema - boer en voorzitter Boer en Natuur - over hoe de noodzakelijke omslag naar duurzame landbouw gemaakt kan worden,

Koos Biesmeijer - wetenschappelijk directeur Naturalis - over het belang van natuur en landschap voor welvaart en welbevinden.

En tenslotte natuurfotograaf en -filmer Ruben Smit over het belang van het betrekken van burgers bij de natuur.

Aan het slot van het symposium werd de Klinkenberghprijs uitgereikt aan Ruben Smit.

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?