Geo-Nieuwsbrief 40 – juli 2023

Van de voorzitter
Om te beginnen goed nieuws. We gaan een prachtig, rijk geïllustreerd Publieksboek maken over het Geopark. Mede dankzij de toegezegde financiële bijdragen van de provincies Utrecht en Noord-Holland en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Vallei en Veluwe kunnen en gaan we dit, samen met uitgeverij Matrijs, realiseren! Tegelijk een mooie erkenning van genoemde organisaties dat we echt met iets belangrijks, nuttigs en moois bezig zijn. Naar verwachting voor volgende zomer in de boekhandel!

En er is meer goed nieuws: de financiering voor de realisatie van de Ontdekkaart en het Informatieboekje over het gebied Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren is rond. Na het waterschap Amstel Gooi en Vecht, het Bernard Cultuurfonds, de stichting Mens en zijn Natuur draagt ook de gemeente Gooise Meren bij. We zijn er druk mee en verwachten de presentatie van de resultaten in september.

Uiteraard ook heel blij met nieuwe Partner Het Nederlands Vestingmuseum en een nieuwe, door Partner IVN georganiseerde, Geopark-fiets-excursie in en rond Amersfoort. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Geheel ander nieuws was de val van het kabinet. Hierdoor dreigen een aantal noodzakelijke maatregelen verder vooruitgeschoven te worden. We steunen de oproep van deskundigen, gemeenten, provincies en waterschappen om stilstand te voorkomen. De invoering van “water en bodem sturend”, kernelementen van het Geopark, en verbetering van de kwaliteit van het water verdragen geen verdere vertraging.

Systeemverandering is onontkoombaar en noodzakelijk. Het landschap en het gebruik daarvan zal moeten veranderen. Zo ging dat in het verleden en zo zal dat in de toekomst moeten gaan. Daar is niks mis mee. Sterker nog: we kunnen niet zo doorgaan met wat we doen. Grondwaterpeilen dalen, watergebruik neemt toe en biodiversiteit daalt dramatisch. Wanneer worden water en bodem leidend en wanneer stoppen we met water en bodem nog meer te vervuilen en nog meer water aan de bodem te onttrekken? Er worden eerste stappen gezet, maar het is nog volstrekt onvoldoende. Laten we in ieder geval hopen dat de Europese Natuurherstelwet er aan bijdraagt de verdere achteruitgang van de water- en bodemkwaliteit te stoppen.

En verder in deze nieuwsbrief: verslag en oproep Heuvelrugwijs, waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft het Geopark opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord, een pleidooi voor landelijke wetgeving voor een leidende rol van water en bodem in ruimtelijke plannen en kwetsbaarheid van Nederland door buitenlandse ogen.

Hartelijke groeten,

Marc Hofstra

Nieuwe Partners
De onderstaande organisatie heeft onlangs een Partner- of Steunverklaring ondertekend en geeft daarmee aan dat zij achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staat en dat waar mogelijk zal ondersteunen:

Nederlands Vestingmuseum

Tammo ter Hark, directeur van het Nederlands Vestingmuseum ondertekent de partnerverklaring


Naarden-Vesting is de best bewaarde vestingstad van Nederland en is onderdeel van de Hollandse Waterlinies Unesco Werelderfgoed.

Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd op bastion Turfpoort. Op het buitenterrein en in de kazematten van deze 17e eeuwse erfgoedlocatie, ontdek je het verhaal van Naarden-Vesting in de geschiedenis van Nederland.

“Een bezoek aan Het Nederlands Vestingmuseum en Naarden-Vesting vormt een ideale combinatie voor een leuke dag”.

“Het Nederlands Vestingmuseum biedt de hele oorlogsgeschiedenis van Nederland in één bezoek”.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor samenwerking met het Geopark
Op 9 juni j.l. heeft het algemeen bestuur van het HDSR het coalitieakkoord “ Waterverbinding: in vertrouwen kan veel” vastgesteld. In dit coalitieakkoord ziet het waterschap veel kansen voor het samenwerken met de samenleving. Het waterschap nodigt de mensen die wonen en werken in het werkgebied uit mee te denken. “Ideeën uit de samenleving die bijdragen aan onze doelstellingen gaan wij actief ophalen. Wij staan open voor burgerinitiatieven, zoals het Geopark”.

“ Water en bodem sturend” als inzet waterschappen bij komende 2e kamerverkiezingen
Zowel het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht als de 21 waterschappen vinden het urgent en belangrijk dat 'water en bodem' sturend is bij de inrichting van Nederland. Voor de waterschappen is dit sturingsprincipe inzet voor de komende 2e Kamerverkiezingen. De waterschappen pleiten voor landelijke wetgeving voor een leidende rol van water en bodem in ruimtelijke plannen en voor het voorkomen van lozingen van schadelijke stoffen in het water door de industrie. Daarnaast vinden de waterschappen het belangrijk dat de integrale aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt voortgezet en snel wordt geborgd in landelijke wetgeving en gebiedsprogramma’s. Ook willen de waterschappen dat het kortetermijnbelang het niet wint van de lange termijn. De waterschappen dringen daarom aan om nu tijdig geld te reserveren voor de dijkversterkingen van de toekomst en het beschermen van de grondwatervoorraad.

GEO-excursies
Fietsexcursie Hoog en Laag
De IVN-afdeling Amersfoort organiseert op zondag 20 augustus een speciale geoparkexcursie. Dit is een fietstocht van circa 16 kilometer door een bijzonder reliëfrijke streek.

Datum: zondag 20 augustus 2023, vanaf 14.00 uur
Startpunt: Bergkerk, dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC  Amersfoort
Het is niet nodig om jezelf op te geven.

De stad Amersfoort ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug, Gelderse vallei en het Eemland. Deze landschappen zijn allereerst gevormd door water, wind en ijs, daarna fors beïnvloed door de mens. De stad zelf vormt vanwege de stenige bebouwing een rotsachtig  landschap.

De fietsexcursie begint op de Amersfoortse berg, daarna dalen we zo’n 44 meter af naar de stad. We stijgen weer enkele meters omhoog naar de dekzandhoogten van de Gelderse Vallei en daarna dalen we opnieuw af naar het natte Eemland, dat onder zeeniveau ligt. Via de Soester Eng en de Korte Duinen bereiken we weer de Heuvelrug.

Tijdens de ongeveer 16 kilometer lange fietstocht staan de gidsen stil bij de geologische processen, waterhuishouding en cultuurhistorie door de eeuwen heen. We kijken ook naar de natuurwaarden in de verschillende biotopen die we passeren. We zullen zeker stilstaan bij de struikheide die in augustus volop bloeit…

HeuvelrugWijs programma basisscholen
In 2022 heeft Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht meegewerkt aan het educatieve programma HeuvelrugWijs. Dit programma is opgezet voor basisschoolleerlingen uit groep 5 & 6 en speelt zich af in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De leerlingen gaan een dagdeel het gebied in en ontdekken het Nationaal Park a.d.h.v. leerzame verhalen, spellen en leuke doe-opdrachten.​ Ze worden begeleid door twee enthousiaste vrijwilligers, de ‘HeuvelrugWijzers’.

Een verslag vind je op: https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/bericht/zes-klassen-bezoeken-heuvelrugwijs-in-eerste-helft-2023/ .

HeuvelrugWijzers gevraagd
Na een succesvol eerste jaar gaat HeuvelrugWijs dit najaar weer door en zijn er meer HeuvelrugWijzers nodig. Vind jij het leuk en belangrijk om kinderen op een spannende, belevingsvolle wijze bij natuur en erfgoed te betrekken? Bekijk de vacature hier: https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/bericht/gezocht-heuvelrugwijzers/

Reageren kan tot uiterlijk 20 augustus 2023.

HeuvelrugWijs is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting NatuurWijs, Bezoekerscentrum De Boswerf en IVN Natuureducatie.

Waterschappen sturen standpunten naar politieke partijen
De politieke partijen die willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november schrijven deze zomer hun verkiezingsprogramma’s. De waterschappen willen dat hun belangrijkste belangen worden meegewogen bij het opstellen van die programma’s. Ook hebben ze voorstellen voor standpunten die bijdragen aan een toekomstbestendig waterbeheer in Nederland.
zie verder

Kwetsbaarheid van Nederland door buitenlandse ogen
Ziet Nederland de eigen kwetsbaarheid voor klimaatverandering wel onder ogen?

NU.nl sprak twee buitenlandse wetenschappers die zich in het Nederlandse zeespiegeldebat verdiepen, en zich verbazen over het zelfvertrouwen.zie verder

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?