Geo-Nieuwsbrief 46-maart 2024

Van de voorzitter
Hoera! Super goed nieuws. Weer een Partner erbij en wat voor een: gemeente Hilversum! De grootste gemeente in het Noord-Hollandse deel van het Geopark! De 11e gemeente die te kennen geeft achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht te staan! Een dubbele felicitatie, want Hilversum viert dit jaar ook haar 600e verjaardag.

Nog meer goed nieuws, vers van de pers. Gisteren werd bekend dat Geopark Schelde Delta door Unesco gekwalificeerd is! Na Geopark De Hondsrug het 2e gekwalificeerde Geopark in Nederland. Het gebied kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis en volgens Unesco laat het landschap duidelijk menselijke invloeden en klimaatverandering zien die het gebied uniek maken. Van harte gefeliciteerd collega-Geopark! Wordt Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht de 3e?

Op 20 april weer een interessante Geopark-excursie. Dit keer in de Westbroekse Zodden, Geosite en Aardkundig Monument. Wederom onder leiding van gidsen van Partner IVN De Bilt e.o. En de Heuvelrughike, de 5-daagse trektocht door het Nederlandse stuwwallenlandschap, wordt steeds populairder. Van elk verkocht exemplaar van de speciale Heuvelrughike wandelpin wordt een donatie van 50 cent aan Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht gedaan.

Ondertussen is in de Eempolder het bedje voor de weidevogels weer gespreid. Meer dan honderd boeren, verenigd in Collectief Eemland, hebben ervoor gezorgd dat er 95 "greppel plas-dras"-situaties zijn ingericht. Rondom de greppels die onder water worden gezet ligt kruidenrijk grasland waar tot 15 juni niemand het weiland in mag. Kieviten, tureluurs en grutto's kunnen daar met hun kuikens veilig hun voedsel zoeken. Het is een succes, in het Eemland slagen de boeren erin om de vogelstand elk jaar weer iets op te krikken.

We presenteren ook deze keer weer een mooie bijdrage van Hans Hoes. Deze keer over Geosites Muiderberg, Aalberg en Grebbeberg.

Onlangs hebben de Waterschappen en drinkwaterbedrijven het nieuwe kabinet opgeroepen samen met hen aan slag te gaan met het beschermen van (drink)watervoorraden en de zorg voor voldoende ruimte voor water. En terwijl het nergens in Europa zo slecht gaat met natuur als in Nederland wordt de Europese Natuurherstelwet, mede door toedoen van Nederland, in de ijskast gezet. Maar als één ding inmiddels wel duidelijk is dan is het dat water juist strengere regels en aanpak van vervuiling nodig heeft!

In deze nieuwsbrief ook meer over het gebruik van inundatiegebieden voor waterberging, waar waterschap HDSR mee aan de slag is gegaan, en de aangescherpte visie van waterschap Vallei en Veluwe.

En tot slot hebben we deze maand afscheid moeten nemen van Hans van der Pas, burgemeester van Rhenen, als voorzitter van ons Strategisch Beraad. Hans is inmiddels burgemeester van de gemeente Maashorst. Hij is vele jaren direct betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Geopark en heeft ons regelmatig met raad en daad bijgestaan. We zijn hem daarvoor zeer dankbaar en zullen hem missen! En verdrietig nieuws van en over Karin Kos, ons zeer gewaardeerde bestuurslid en directeur-rentmeester van Partner Goois Natuurreservaat. Karin is vanwege haar gezondheid helaas genoodzaakt met haar werk te stoppen. Ook Karin zijn we zeer dankbaar en ook haar gaan we zeker missen. We wensen Karin alle goeds voor haar toekomst. Een volgende keer meer over de opvolging.

Hartelijke groeten en fijne paasdagen,

Marc Hofstra

GEO-excursies
Westbroekse Zodden
Wie een uniek natuurgebied wil bezoeken, meldt zich aan voor de excursie van IVN en het Geopark naar de Westbroekse Zodden. Na de turfwinning, die tientallen jaren het beeld bepaalde, veranderde dit gebied door vervening in een moerasbos. Kenmerkend zijn nog steeds de legakkers waarop de turf werd gedroogd en de petgaten waarover de turf werd afgevoerd. Dichtgegroeide petgaten vormen een trilveen, een verende, zachte bodem die op water of slappe modder drijft. Uniek in Nederland. Bijzonder zijn ook de begroeiing en de vogels. Wie geluk heeft ziet een purperreiger. Verder zijn er in het voorjaar veel broedende zwanenparen. Maar vooral bijzonder zijn de stilte en de ruimte. Bij goed weer lijken de vergezichten eindeloos. De excursie wordt begeleid door vrijwilligers van IVN en het Geopark. Deelname is gratis. Je kunt je voor de excursie aanmelden via de link: https://www.ivn.nl/afdeling/de-bilt-eo/natuuractiviteiten/westbroekse-zodden/

Grondboren in Eemland
Op pad met Partners OGVE en IVN en leerkrachten van scholengemeenschap Huizermaat. Onder luid gekwetter van weidevogels doen groepjes leerlingen grondboringen in de Eempolder. Wat ze van hoog naar laag tegenkomen:
klei (zuiderzee)., veen (moeras) en zand (ijstijd)  Een leuke en leerzame ervaring die je niet snel vergeet. De Waaien in de polder zijn Geosite en Aardkundig Monument.

Nieuwe Partner
De onderstaande organisatie heeft onlangs een Partner- of Steunverklaring ondertekend en geeft daarmee aan dat zij achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staat en dat waar mogelijk zal ondersteunen:

Lange tijd was Hilversum een klein simpel schapendorpje waar weinig gebeurde. Veel contact met de buitenwereld was er niet. Maar verschillende gebeurtenissen zorgden ervoor dat Hilversum uitgroeide tot de mediastad die het nu is. Dit jaar bestaat Hilversum 600 jaar en sprankelt de stad als nooit tevoren.

Op woensdag, 27 maart, ondertekende wethouder Bart Heller de Partnerverklaring en merkte hierbij op ...
“We vieren dit jaar dat Hilversum 600 jaar oud is. Maar onze geschiedenis en de vele bijzondere verhalen gaan veel verder terug. ’t Gooi is een van de oudst bewoonde streken van Nederland met diverse préhistorische grafheuvels uit de bronstijd (1800-1200 v Chr.) De cultuur uit die tijd wordt zelfs Hilversumcultuur genoemd. We wonen daarmee in een bijzondere omgeving met grote landschappelijke kwaliteit en waarde, met een geschiedenis die de moeite waard is om te vertellen. Met de inzet, verhalen en materialen van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht kan iedereen dit nog beter ontdekken.”

Wandelaars Heuvelrughike sponsoren Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht door aankoop wandelpin
De Heuvelrughike, de 5-daagse trektocht door het Nederlandse stuwwallenlandschap, wordt steeds populairder. Door een unieke samenwerking met de Wandelpin heeft de tocht inmiddels een mooi logo én eigen wandelpin. Van elk verkocht exemplaar wordt een donatie aan het Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht gedaan. Naast de sponsoring hebben de kopers in 2023 samen bijna 5.000 km over de Heuvelrug afgelegd.

Voor iedereen die de Heuvelrughike heeft volbracht is er een mooi aandenken gemaakt. Joyce Vervoort ontwikkelde een prachtig logo en de bijbehorende wandelpin. Een mooie en blijvende herinnering aan deze oer-Hollandse tocht die je zo op de rugzak speld. Van elk verkocht exemplaar is een donatie naar het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht gedaan. Naast de sponsoring hebben de lopers (en kopers!) in 2023 maar liefst 5.000 km over de Heuvelrug afgelegd. zie verder én www.heuvelrughike.nl

Wandelpin als aandenken

“Water is leven”
Deze drie woorden vormen de basis voor het programma bewustwording drinkwaterbronnen. Met dat programma wil de provincie Utrecht meer bewustwording creëren over waar het water uit de kraan vandaan komt – en wat we kunnen doen om dit drinkwater schoon te houden.

“We willen met z'n allen voorkomen dat we straks naar de supermarkt moeten voor ons drinkwater”, aldus gedeputeerde Has Bakker. zie verder 
Bekijk en beluister de (korte) podcast.

 

De 'Nieuwste' Hollandse Waterlinie, inundatiegebied Blokhoven
Het Waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven is een watergebied in de nabijheid van Fort Honswijk op het Eiland van Schalkwijk dat deel uitmaakte van Nieuwe Hollandse Waterlinie. Thans doet de polder vooral dienst als waterbergingsgebied. De afwatering bij zware regen en plensbuien in Schalkwijk is in het verleden problematisch gebleken. Bij wateroverlast door hevige regenval kan nu in het gebied 23.000 m3 water worden opgevangen. Daarvoor is een gebied van 3,2 hectare beschikbaar. Indien er geen wateroverlast is, wordt het gebied in de zomer enkele malen geïnundeerd om het verschijnsel inundatie zichtbaar te maken. zie verder

Bron: CC BY-SA 4.0 Gert van Loerik

zie ook

Waterschap Vallei en Veluwe, BOVI 2050
Het Waterschap heeft, naast uitgebreide informatie op hun website, een zgn. Visiekaart ontwikkeld die voor een groot deel voor ons gehele gebied van toepassing is en in korte teksten en fraaie afbeeldingen de gehele water-problematiek duidelijk maakt.
Onderwerpen zijn:

 • water en bodem
 • een breuk met het verleden
 • meebewegen en accepteren
 • welke waarden staan centraal in het nieuwe waterdenken
 • de leefomgeving levert ons veel, maar niet alles kan
 • de bodem onder plannen
 • verbindend waterbeheer
 • groenblauwe dooradering
 • groenblauwe flanken
 • gerichte groenblauwe verdichting
 • veilig water, voor en achter de dijken
 • schoner water
 • groene longen

 

Visiekaart, rij 2, breuk met het verleden

Muiderberg, Aalberg en Grebbeberg
Bijdrage van Hans Hoes, Vrienden van het Gooi
Het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht wordt in het noorden én in het zuidoosten begrensd door kliffen. Aan de noordkant zijn het de kliffen nabij Muiderberg en Huizen en aan de zuidoostkant de kliffen van Rhenen en de Grebbeberg.
Hoe zijn die ontstaan en wat is er nu te beleven? zie verder ...

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?