Geo-Nieuwsbrief 48-mei 2024

Van de voorzitter
Het wordt steeds duidelijker dat voor de beste oplossingen en plannen goede kennis van de leefomgeving noodzakelijk is. Zowel van de ondergrond als van de grondwaterstromen als van de natuur als van de cultuurhistorie. Alleen door deze aspecten samen te zien, te begrijpen en mee te wegen kunnen goede keuzes worden gemaakt. Vergeet je er een (of meer) dan is de kans groot dat later zal blijken dat we iets essentieels over het hoofd hebben gezien. Daar zijn helaas al te veel voorbeelden van. Dus ja: Bodem en Water sturend, maar vergeet de Natuur en de Cultuurhistorie niet! Typisch Geopark.

We kunnen ook nu weer een Geopark-excursie aanbieden, dit keer in het Noorderpark, aan de noordkant van Utrecht, georganiseerd door Parter IVN Vecht en Plassengebied. Je kunt je nog opgeven, net als voor de Cleanup van onze rivieren de Vecht en de Kromme Rijn.

Heel blij zijn we met de nieuwe voorzitter van ons Strategisch Beraad: jhr Mark Röell, burgemeester van Partner gemeente Baarn, in het hart van het Geopark! Iemand met veel ervaring, een groot netwerk en het nodige enthousiasme.

Ondertussen krijgen we ook veel minder goeie berichten. Belangrijkste adviseur, deltacommissaris Co Verdaas, waarschuwt: ’We moeten straks vechten om water’. Het zal toch niet?! Het waterbeleid in Nederland wordt de komende jaren steeds complexer, met problemen die het hele land raken. Dat blijkt ook  uit onderzoek van kennisinstituut Deltares. De zomers worden steeds vaker geteisterd door droogtes, terwijl de winters steeds natter worden en de zeespiegel blijft stijgen. ‘Deze problemen spelen niet alleen aan het eind van deze eeuw, maar ook al over 26 jaar’, zegt Renske de Winter, klimaatexpert bij Deltares en auteur van de 4 Deltascenario's. En de Ecologische Autoriteit geeft aan dat het over het algemeen dramatisch is gesteld met veel Nederlandse natuurgebieden. Niet alleen stikstof is de boosdoener, maar ook verdroging, slechte waterkwaliteit en te veel recreatie. En onlangs kraakte het Europese Hof de toelating van ziekmakende pesticiden: "Goedkeuring door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) betekent nog niet dat een middel veilig is". En wie gaat daar nu wat aan doen?!?

Gelukkig hebben we ook verschillende parels in het Geopark-gebied, waar het wat betreft de biodiversiteit goed gaat. Een daarvan is Fort bij Rijnauwen. Het grootste Fort van de UNESCO Hollandse Waterlinies is onderdeel van het NatuurNetwerkNederland en een vitale enclave in de Kromme Rijn-regio. Dat de natuur op het Fort bijzonder is blijkt eens te meer uit het jaarlijkse Monitorprogramma Biodiversiteit naar de aanwezige flora en fauna. In het rapport Biodiversiteit van Fort bij Rijnauwen staan 1243 (!) soorten beschreven die op het fort voorkomen en het biedt handvatten om het natuurbeheer verder te optimaliseren.

Hartelijke groeten,

Marc Hofstra

Geopark-excursie
Ontdek het Noorderpark!

Op zondag 26 mei 2024 organiseert de werkgroep Geopark van IVN Vecht en Plassengebied een excursie in het Noorderpark.

In twintig jaar tijd is het gebied ten noorden van Overvecht veranderd van landbouwgrond in verrassende natuur. Door de herinrichting is weer zichtbaar geworden hoe dit gebied er in vroegere tijden uitzag. Het is onderdeel van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht.

We maken een wandeling van zo’n 3 kilometer door dit waterrijke gebied, langs petgaten, riet, moerasbos en drassige graslanden. U hoort over de geschiedenis van deze streek en over de bloemen, bomen en struiken die typisch zijn voor dit gebied. Het aantal vogels is door de hele herinrichting enorm toegenomen en de kans dat we vogels horen en zullen zien is groot.

Aanmelden is verplicht .
zie verder

Burgemeester Mark Röell nieuwe voorzitter Strategisch Beraad
Mark Röell: "Toen de vraag via mijn collega Hans van der Pas kwam of ik interesse had hem op te volgen als voorzitter van het Strategisch Beraad heb ik daar kort over nagedacht en daar enthousiast ja op gezegd. Het Geopark brengt de kwaliteit van geologisch erfgoed en cultureel erfgoed wat mij betreft mooi bij elkaar. En ik draag graag bij aan het vergroten van de kennis over de ontstaansgeschiedenis van onze eigen omgeving."

Het Strategisch Beraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Momenteel bestaat het Strategisch Beraad uit: Mark Röell (voorzitter) (burgemeester Baarn), Hans Middelkoop (prof.dr.) (Geosciences Universiteit Utrecht), Paul van der Lugt, Jan van Midden (wethouder Laren), Erik den Hertog (Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe), Bert de Groot (Hoogheemraad Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Bea de Buisonjé (Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

 

Deltascenario's voor Nederland
Nederland wordt natter én droger, de wateropgaven worden groter en complexer.
In 2024 is een nieuwe set Deltascenario’s opgesteld door Deltares, in opdracht van de Deltacommissaris en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten van onder andere knmi, Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit.

De Deltascenario’s geven inzicht in de toekomstige wateropgaven en de bandbreedte tussen de verschillende scenario’s. Met die kennis kunnen we een effectieve aanpak ontwikkelen, in het waterdomein en ook in het ruimtelijk domein. Zo staan we op tijd gesteld voor de gevolgen van klimaatverandering en sociaaleconomische veranderingen.

zie verder

Meten is weten voor natuurbeheer op Fort bij Rijnauwen
De natuur op Fort bij Rijnauwen is met recht uniek te noemen. Dat blijkt eens te meer uit het jaarlijkse Monitorprogramma Biodiversiteit, waarin de soortenrijkdom nauwgezet in kaart is gebracht om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van flora en (avi)fauna op het fort. Al deze informatie is gevat in het rapport Biodiversiteit van Fort bij Rijnauwen’.
Zie persbericht.

                                                                Overhandiging rapport biodiversiteit met (vlnr) Rob Zakee, Jelka Both, Cees de Jong en Bert van Dijk

"The making of"
Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de educatieve film over het Geopark. Vandaag samen met producent Jotja Bessems, presentatrice Liesbeth en cameraman Remko naar de Westbroekse Zodden en de Lange Duinen.Van laag en nat naar hoog en droog ...

UtrechtAltijd
UtrechtAltijd maakt de geschiedenis uit de provincie Utrecht zichtbaar via verhalen, collectiestukken, activiteiten en wandelroutes. UtrechtAltijd is het onafhankelijke verhalenplatform van Landschap Erfgoed Utrecht.

Het verhaal van Utrecht wordt door zo'n 200 lokale erfgoed-organisaties in de provincie verteld. Van kastelen en buitenplaatsen tot forten, waterwerken, archieven, musea en historische verenigingen.

Onlangs is Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht geaccepteerd als erfgoed-organisatie en gaat komende tijd via dit kanaal bijdragen aan de historie van de provincie Utrecht, vooral gericht op geologie, cultuurhistorie en water.

en Utrechtse Erfgoeddag 2024
Op donderdag 23 mei organiseert Landschap Erfgoed Utrecht, samen met Universiteit Utrecht de Utrechtse Erfgoeddag. Het erfgoedevenement dat plaatsvindt in en rond de Domkerk staat in het teken van participatie, een cruciaal thema voor de veranderende wereld van erfgoed. Tijdens de Erfgoeddag kun je deelnemen aan inspirerende lezingen, interactieve sessies, workshops, stadswandelingen en musea bezoeken.

Onze secretaris Paul Levelink verzorgd ook zo'n workshop.
In die workshop stellen we ons voor, samen met andere erfgoedgemeenschappen. We vertellen wat het Geopark Heuvelrug Gooi Vecht is, wat we doen, wat ons doel is en wat we willen bereiken. We gaan in gesprek met andere erfgoedorganisaties en er is ruimte voor onderlinge ontmoeting. Op deze manier kunnen we ons idee van een Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht weer een bredere verspreiding geven.
zie verder

Filmhuis GeoparkHGV
Kijk ook eens af en toe bij het GeoFilmhuis, hier staan zo'n 46 kleinere en grotere films die allerlei aspecten van zowel de geologie als de cultuurhistorie belichten. Ze zijn zowel interessant als educatief.

zie verder

En denkt u nog hier aan?
Canal Cleanup Kromme Rijn en Vecht
Stichting Duurzame Innovatie organiseert op zaterdag 25 mei 2024 om 11:00 uur een Canal Cleanup langs de Vecht en Kromme Rijn in opdracht van waterschappen Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht.

Het doel van deze actie is om met buurtbewoners en andere betrokkenen de omgeving van deze waterwegen schoon te maken van zwerfafval. Als organisatie zorgen wij dat de juiste materialen klaarliggen bij het startpunt en alles weer opgevangen wordt bij het eindpunt.

Help jij mee de Vecht en Kromme Rijn schoon te maken? Voor meer informatie en aanmelden ga naar:
https://www.duurzameinnovatie.eu/aanmelden-cleanup-vkr/

 

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?