Voortgang

bijgewerkt  17-01-2020

januari 2020
Persverklaring
Burgerinitiatieven bundelen krachten voor Geopark
Op 17 januari is de persverklaring uitgegaan over de samenerking van de initiatieven. zie verder ...

december 2019
Samengaan van Geoparken 'Heuvelrug' en 'Gooi en Vecht'
De besturen van Geopark Heuvelrug en Geopark Gooi en Vecht hebben inmiddels  besloten met ingang van 1 januari aanstaande samen verder te gaan als één stichting, voor de realisatie van één Geopark!
Tijdelijke werktitel zal zijn Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht i.o.
Na formalisering van e.e.a. zal de website hierop worden aangepast.

november 2019
Commissie Gebiedsbepaling
De onafhankelijke wetenschappelijke Commissie heeft haar advies uitgebracht. We zijn opgetogen over het advies dat er in hoofdlijnen op neerkomt dat de Commissie onderbouwd adviseert het grote gebied als beoogd Geopark verder uit te werken: Heuvelrug, Gooi, Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland tesamen. De besturen van de burgerinitiatieven Geopark Heuvelrug en Geopark Gooi & Vecht hebben het advies omarmd en zien het als vertrekpunt voor de volgende fase.

oktober 2019
Project “Geopark; De Bilt en Stichtse Vecht”
Wat betreft de projecten, we gaan, mede dankzij de daarvoor benodigde financiële bijdragen van KIEM (een samenwerking van het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht) en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het project “Geopark; De Bilt en Stichtse Vecht” realiseren. Er zal ondermeer een Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond samengesteld worden met het verhaal van dit bijzondere gebied.

augustus 2019
Geopark Heuvelrug blij met steun Provincie Utrecht
Burgerinitiatief stichting Geopark Heuvelrug i.o. is zeer verheugd over de door de Provincie Utrecht toegezegde subsidie van 20.000 euro. Een geweldige erkenning en steun in de rug om het project nu belangrijke stappen verder te brengen. De toegekende subsidie wordt aangewend om met een groep erkende deskundigen, de Commissie Gebiedsbepaling, aan de hand van de Unesco-criteria voor een Geopark, te bepalen wat een goede begrenzing van het gebied kan zijn en voor de selectie en beschrijving, conform de Unesco-eisen, van de zogenaamde “Geo-sites” in het beoogde Geopark.

augustus 2019
17 Geosites beschreven
Wil een gebied een Unesco-Geopark kwalificatie krijgen dan zullen er tenminste 20 tot 40 Geosites moeten zijn beschreven. Dat zijn kleinere gebieden waar de beschreven waarden zijn te zien en te beleven. De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om alvast 17 Geosites te typeren en van informatie te voorzien. Dat gebeurde met gebruikmaking van een beschrijvingsmodel dat aansluit op de Unesco-criteria. Iedereen kan het resultaat zien op de site en de beoogde Geosites natuurlijk ook bezoeken. De typeringen en het aantal Geosites zullen de komende maanden nog verder worden uitgewerkt.

juni 2019
Commissie Gebiedsbepaling Geopark
Met het oog op de voorziene samenwerking van de burgerinitiatieven Geopark Gooi & Vecht en Geopark Heuvelrug hebben de besturen van beide stichtingen gezamenlijk besloten een commissie van deskundigen te vragen hen te adviseren over het toekomstige gebied. Deze Commissie Gebiedsbepaling Geopark gaat op basis van het vorig jaar verschenen advies van het Nationaal Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) en de eisen die Unesco stelt aan een Geopark, aangeven wat het meest kansrijke gebied is voor een aanvraag voor de kwalificatie Geopark. De verwachting is dat de commissie voor 1 november met haar advies komt, waarna de besturen zullen besluiten hoe verder.

februari 2019
Project Kromme Rijnstreek
Overhandiging van tweede Ontdekkaart en eerste boekje Ken je Ondergrond over de Kromme Rijnstreek aan Waterschap HDSR en Rabo bank.

november 2018
De eerste Nieuwsbrief komt uit.

mei 2018
Project "Geopark; Zeist
In het kader van het project Samen Duurzaam Zeist is de eerste Ontdekkaart uitgereikt aan wethouder Sander Jansen.

 

07-12-2017
Duurzaam Geopark Zeist
In het kader van het project “Samen Duurzaam Zeist” is de stichting Geopark Heuvelrug i.o. met de gemeente Zeist overeengekomen dat zij voor Zeist een versnelling gaat geven aan de voorbereidingen om te komen tot het Geopark Heuvelrug.

Het project “Samen Duurzaam Zeist” roept burgers van Zeist op initiatieven te nemen om de duurzaamheid van Zeist te bevorderen. Geopark Heuvelrug is een initiatief van burgers uit Zeist, ruim 2 jaar geleden gestart, met als doel de hele Heuvelrug inclusief de natte randgebieden door de Unesco gekwalificeerd te krijgen als “Geopark”. De kwalificatie Geopark kan verkregen worden als een gebied qua geologische ontstaansgeschiedenis en ondergrond én natuur én cultuurhistorie bijzonder is. Het hogere doel daarvan is bewoners en bezoekers van het gebied goed te informeren over en bewust te maken van de genoemde aspecten van het gebied en ook betrokken instanties en eigenaren zo goed mogelijk met het gebied om te laten gaan en dat te behouden en beschermen waar nodig. Anders gezegd: teneinde de duurzame ontwikkeling van het desbetreffende gebied te versterken.

Vrijwilligers hebben al veel voorwerk gedaan, zie ook www.geoparkheuvelrug.nl, maar de financiële bijdrage van bijna 12.000 euro vanuit de gemeente maakt het mogelijk nu concreet aan de slag te gaan in Zeist. Op deze manier kan het project in de gemeente een duurzame bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van pijler 3 van de “Brede Milieu Visie”: een levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie.

De doelstelling van het project is bewoners en bezoekers van Zeist nader kennis te laten maken met de geologische ontstaansgeschiedenis en ondergrond èn natuur èn cultuurhistorie van Zeist. De hogere ambitie is dat er bewuster met het gebied omgegaan wordt, dat de kwaliteiten van het gebied mede daardoor beter beschermd worden en duurzaamheid bij elke verdere ontwikkeling centraal staat. Er is veel basismateriaal beschikbaar dat met dit project aangevuld gaat worden met wandelroutes, les- en voorlichtingsmateriaal. Concreet wordt er een Geopark-kaart met de benodigde informatie gemaakt, worden er posters en een les voor scholieren ontwikkeld en worden er, in samenwerking met lokale organisaties, 9-12 wandelingen met geologisch interessante plekken uitgewerkt en op papier en via internet beschikbaar gesteld.

 

15-09-2017
Startsubsidie van stichting Mens en zijn Natuur
Stichting Mens en zijn Natuur heeft de stichting Geopark Heuvelrug i.o. een subsidie verleend van 1.500,-. De subsidie was nodig en is en wordt gebruikt voor de oprichting van de stichting en het verder uitwerken en verbeteren van de communicatie van de stichting.

 

18-05-2017
Voorjaarsbijeenkomst 2017
Op 18 mei werd de 
eerste Voorjaarsbijeenkomst  Geopark-Heuvelrug i.o. gehouden op landgoed Oostbroek. De bijeenkomst werd bezocht door bijna 40 geïnteresseerden, was leuk en werd als zeer nuttig en leerzaam ervaren.

De voordrachten die tijdens de bijeenkomst werden gepresenteerd zijn beschikbaar onder:
-  Initiatief Geopark Heuvelrug, Marc Hofstra, Geopark Heuvelrug i.o.
-  Ontstaansgeschiedenis Heuvelrug en omgeving, Wim Hoek, Universiteit Utrecht
-  Over natuur, cultuur en geo, Hendrike Geessink, Utrechts Landschap
-  Geopark Gooi & Vecht i.w., Jan Sevink

Een terugblik met het verslag van hetgeen aan de “Gesprekstafels” werd besproken vindt u onder
-  
Geopark-Heuvelrug-verslag-Gesprekstafels-Voorjaarsbijeenkomst-18-mei-2017.pdf

Verder wordt er hard doorgewerkt aan de website, met name aan het uitbreiden van de beschikbare informatie over Geosites, waaronder het digitaliseren van veel informatie over Geosites die nu alleen nog op papier bestaat.
Daarnaast zijn reeds zo'n 700 objecten aangebracht in de kaart m.b.t. archeologie, natuur, cultuur, militair en infrastructuur, met ieder een link naar uitgebreide informatie.
Deze objecten zijn ook te vinden in de rechterkolom met een link naar een verzameldocument per object.

Beide initiatieven, Geopark Heuvelrug en Nationaal Park Heuvelrug, gaan over hetzelfde gebied en versterken elkaar. De status Geopark brengt naast de natuur- en cultuurhistorie ook de ontstaansgeschiedenis en geologie van het gebied onder de aandacht en brengt daarmee het Nationale Park nationaal en internationaal beter voor het voetlicht.

 

08-05-2017
Oprichting Stichting
Ondertussen is op 8 mei 2017 de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht, met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren.
Het oprichtingsbestuur bestaat uit:

- Marc Hofstra (voorzitter)
- Walter Kooy (secretaris / penningmeester)
- Egbert Visscher en
- Hendrike Geessink

Voor de oprichtingsakte, klik hier.

De Werkgroep is inmiddels omgevormd tot Adviescommissie en uitgebreid met Piet van Driel van Stichting Beter Zeist en Annemarie Luksen, archeoloog van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zodat de Adviescommissie nu bestaat uit:

 • Karin van den Broek (Provincie Utrecht)
 • Piet van Driel (Stichting Beter Zeist),
 • Hendrike Geessink (Utrechts Landschap)
 • Wim Hoek (Universiteit Utrecht)
 • Marc Hofstra (voorzitter),
 • Walter Kooy 
 • Annemarie Luksen (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en  
 • Egbert Visscher (Stichting Beter Zeist)

Voor wat betreft de verdere bemensing van de verschillende organen is de volgende stap de benoeming van de leden van de Adviesraad en het Partnerberaad.

Er werd een stagiair geworven voor de tweede helft van 2017 om nader in kaart te brengen wat er voor een succesvolle aanvraag tot kwalificatie nodig is en wat er vervolgens nog dient te gebeuren. De stagiair is geplaatst bij de Provincie Utrecht en wordt begeleid vanuit de Provincie Utrecht en de Stichting Geopark-Heuvelrug i.o

 

09-09-2016
Instellen werkgroep
Na de vele positieve reacties op het initiatief Geopark Heuvelrug is medio 2016 de Werkgroep Geopark Heuvelrug gestart, met als deelnemers:

 • Stichting Beter Zeist, Marc Hofstra (voorzitter) en Egbert Visscher,
 • Provincie Utrecht, Karin van den Broek,
 • Universiteit van Utrecht, Wim Hoek,
 • Stichting Utrechts Landschap, Hendrike Geessink,
 • Thomas van der Linden en     
 • Walter Kooy.

De Werkgroep heeft inmiddels een Werkplan ontwikkeld en is doende zoveel mogelijk stakeholders te bezoeken, met als doel hen te informeren en te enthousiasmeren. Het gaat dan met name om de beide provincies, de betrokken gemeenten, ondernemers, natuur- en erfgoedorganisaties en landgoedeigenaren.

 

Start
De ambitie om de (Utrechtse) Heuvelrug en omgeving tot Geopark gekwalificeerd te krijgen is al in 2010 in een publicatie voorgesteld door Stichting Telluris te Dordrecht. In 2015 heeft Stichting Beter Zeist daartoe het “burgerinitiatief” genomen. Als eerste stap is een verkennend vooronderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden.