Aardkundige monumenten

bijgewerkt 30-05-2020

Provincie Noord Holland

Stuwwallengebied 't Gooi
Hier vind je droge zandgebieden, maar ook natte gebieden met veen en klei. Je kunt er wandelen door eikenhakhout - en beukenbossen, over heidevelden of stuifzand o.a. bij het Mauvezand en de Witte Bergen. De Tafelberg is met 36,4 meter het hoogste punt van het Gooi.

Voor meer informatieve (wetenschappelijke) onderbouwing, zie verder ...
-  
Grondboor en Hamer-EP13-'t Gooi 2007
-  Grondboor en Hamer-'t Gooi nieuwe geologische gegevens 2009
-  Grondboor en Hamer-'t Gooi-IJsranddynamiek bij Hilversum 2010
Grondboor en Hamer-'t Gooi stuwwalfasering 2010
zie verder ...

 

De Vecht/Aetsveldsche polder
Dit is één van de grootste landbouwpolders van de Vechtstreek. Er wordt veel werk verzet om dit gebied open en groen te houden.
zie verder ...

Het Naardermeer
Het Naardermeer is een uniek laagveengebied en behoort tot de natuurschatkamer van Nederland. Om het Naardermeer te beschermen kocht Natuurmonumenten het in 1906 en was daarmee het eerste Nederlandse natuurreservaat.

Voor meer informatieve (wetenschappelijke) onderbouwing, zie verder ...
-  Grondboor en Hamer-EP10-Naardermeer 2009
-  Grondboor en Hamer-Naardermeer ontstaansgeschiedenis 2010
zie verder ...

Provincie Utrecht

De Waaien van Eemland
De ronde plasjes hier heten waaien of wielen en zijn ontstaan als kolkgaten tijdens de dijkdoorbraken. De dijken zijn later weer om de kolkgaten heen  gelegd.

Voor meer informatieve (wetenschappelijke) onderbouwing, zie verder ...
-  Grondboor en Hamer-EP01-Waaien van Eemland 2006
zie verder ...

 

De Lange en Korte duinen
Stuivend zand veroorzaakt allerlei vormen in het landschap. Deze vormen zijn hier goed herkenbaar.. Omdat het zand bij voldoende windkracht nog steeds stuift, veranderen ze  voortdurend. Veel stuifzanden zijn aan het begin van de 19e eeuw vastgelegd, maar in deze gebieden bevinden zich nog redelijk grote kernen met actief stuifzand.

Voor meer informatieve (wetenschappelijke) onderbouwing, zie verder ...
-  Grondboor en Hamer-EP06-Lange en Korte Duinen 2006
zie verder ...

 

Oostbroek en Niënhof
Op Oostbroek tref je graslanden, oud loofbos en een kloostertuin. Niënhof heeft weidegebieden en loofbos en is een pleisterplaats voor de ringslang en ijsvogel.
zie verder ...

Zwerfsteneneiland
Dit is een zandafgraving waar vanaf 1865 de Spoorwegen zand won. Bij deze graafwerkzaamheden kwam niet alleen zand te voorschijn, er werden ook zwerfstenen aangetroffen. Deze zwerfstenen zijn 150.00 jaar geleden vanuit Scandinavië meegevoerd.

Voor meer informatieve (wetenschappelijke) onderbouwing, zie verder ...
-  Grondboor en Hamer-Zwerfstenenmonumenten in Nederland 2007
-  Grondboor en Hamer-EP36-Zwerfsteneneiland Maarn 2010
zie verder ...

 

Plantage Willem III
In 1853 werd hier een tabaksplantage gesticht. De warme zuidhellingen waren heel geschikt om tabak te telen. De tabak werd in tabaksschuren gedroogd. Er zijn ook opvallende hoogteverschillen. Smeltende sneeuw heeft hier in de ijstijd dalen uitgesleten.

Voor meer informatieve (wetenschappelijke) onderbouwing, zie verder ...
-  Grondboor en Hamer-EP03-Plantage Willem III 2006
-  Grondboor-en-Hamer-EP03-Smeltwaterafzettingen
zie verder ...

 

Grebbeberg
Op de Grebbeberg is in de 2e wereldoorlog hevig gevochten. Deze Grebbeberg is de zuidelijke punt van de Grebbelinie die loopt tot aan het IJsselmeer.  Er is ook een natuurontwikkelingsgebied  De Blauwe Kamer. Rondom en bovenop de Grebbeberg kun je mooie wandelingen maken en vind je een vroegmiddeleeuwse walburcht.
zie verder ...

 

Westbroekse Zodden
De Westbroekse Zodden maakt deel uit van het Oostelijk Vechtplassengebied en behoort tot de meest waardevolle veengebieden van Europa. Het gebied toont het verhaal van petgaten, legakkers, moerasbossen, dekzandruggen, kwel, trilveen en de invloed van de mens. De veenlagen, ontstaan uit afgestorven planten en bomen, werden voor een deel in de middeleeuwen afgegraven en op de legakkers te drogen gelegd, om daarna als turf gebruikt te worden. Daarna groeiden de petgaten waar het veen uit was gehaald weer dicht en ontstonden drijvende matten van plantenresten: het trilveen. 

Nadat er nog jaren riet werd geoogst en veel zeldzame planten zich in het gebied nestelden begon er bos te groeien en verdwenen veel bijzondere soorten weer. Inmiddels is met hulp van het LIFE-project “Nieuw leven in het veen” de bovenste laag afgegraven en krijgt de zeldzame natuur met het schone kwelwater vanuit de Heuvelrug weer alle ruimte.
zie verder ...